Lasīt ziņu

2016-10-26

Stabulniekos tiek īstenots projekts „Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā”


Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ir atbalstīts Riebiņu novada biedrības izstrādātais projekts „Sabiedriskās aktivitātes veicināšana Stabulnieku pagastā”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3282.65, no tām publiskais finansējums – EUR 2954.38.


Projekta mērķis veicināt Riebiņu novada Stabulnieku pagasta vietējās kopienas iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšanos, iedzīvotāju jaunu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, atbalstot pilsoniskās sabiedrības attīstības iniciatīvas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un sabiedrības veselīga dzīvesveida apziņas veidošanos, tādā veidā sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos pagastā un motivēt iedzīvotājus aktīvai līdzdalībai pasākumos.


Projekta ietvaros plānotas dažādas aktivitātes. No šī gada 1. septembra līdz pat 2017. gada 31. augustam paredzēta radošo fantāziju meistarklašu organizēšana: enkaustika, kvīlings, zīda apgleznošana, darbs ar dabas materiāliem, koka dedzināšanu, ziepju pagatavošana, darbs ar otrreizējās pārstrādes materiāliem, pastiža izstrādājumi, rotu veidošana un citas aktivitātes.


Ir paredzēta bērnu vasaras atpūtas un izziņošās nometnes noorganizēšana 20 sociālā riska un daudzbērnu ģimeņu bērniem no 2017. gada 10. jūlija līdz 14.jūlijam. Nometni paredzēts organizēt Dravnieku pamatskolas telpās un brīvā dabā. Tā būs 5 dienu vides izzinošā un atpūtas nometne, kuras laikā tiks domāts zaļi - vākta makulatūra, šķiroti atkritumi, darbos izmantoti otrreizējās pārstrādes materiāli.


2017. gada pavasarī paredzēta aktīvā tūrisma dienas noorganizēšana Riebiņu novada iedzīvotājiem.


Visas nodarbības notiek biedrības „Atspulgs L” telpās Sorokina ielā 14, Stabulniekos. Nodarbības paredzētas gan maziem bērniem, gan jauniešiem un pieaugušajiem. Telpās ir arī bērnu rotaļu istaba, veļas mašīna, šujmašīna, adāmmašīna, kur interesenti arī ikdienā var nākt un nepieciešamības gadījumā darboties. Aktīvākie dalībnieki jau ir uzsākuši kvīlinga nodarbības un ziepju gatavošanas nodarbības.




Aicinām interesentus katru trešdienu uz nodarbībām: no plkst. 15.30 bērnu auditorija, bet no plkst. 18.00 –  pieaugušo auditorija.

 

Projekta vadītāja
Skaidrīte Grigale

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved