Lasīt ziņu

2015-02-27

Automašīnas izsole

Riebiņu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli automašīnu VW Caravelle ar reģistrācijas numuru AR9099. Izsoles sākumcena ir EUR 4980,00. Pievienotās vērtības nodoklis ir ieskaitīts cenā. Kustamās mantas izsole notiks 2015. gada 26. martā Riebiņu novada domes kabinetā Nr.3, Saules 8, Riebiņos, plkst. 10.00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no sludinājumu publicēšanas brīža laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Riebiņu novada domes kancelejā Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, katru darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00

            Kustamo mantu var apskatīt katru darba dienu novada domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Riebiņu novada domes Tehniskās daļas vadītāju – Juri Leici pa tālr. 65324378 vai 29376691.        

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2015. gada 26. marta plkst. 9.00 Riebiņu novada domes kancelejā, Saules 8, Riebiņos.

            Izsoles nodrošinājuma maksa EUR 20,00 apmērā. Iemaksa jāveic Riebiņu novada domes kontā Nr. LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X, SEB Banka. Izsoles galīgā pirkuma summa jāsamaksā septiņu dienu laikā, pēc izsoles protokola apstiprināšanas domes sēdē.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved