Lasīt ziņu

2014-09-18

Informācija par īpašumu izsoli

Riebiņu novada dome veic zemes vienību (starpgabali) Galēnu pagastā, „Avotaine” ar kadastra numuriem 7648  004 0161 un 7648 004 0182, 2,97 ha kopplatībā atsavināšanu par nosacīto cenu EUR 2161,70 (divi tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro  un 70 centi).

Atsavināšana tiek veikta, pārdodot par brīvu cenu personām, kuras saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, var būt šo zemes īpašumu tiesību subjekti. Pretendenti var pieteikties, iesniedzot pieteikumu iesnieguma formā,  5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas. Pieteikums iesniedzams Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads (sekretariātā).

 

Riebiņu novada dome informē, ka ir veikti grozījumi nekustamā īpašuma „Latgales iela 2A“, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts izsoles noteikumos.

Nekustā īpašuma „Latgales iela 2A“ izsoles noteikumu 2. punkts izteikts šādā redakcijā: „Izsoles Objekts sastāv no divām ēkām: skolas internāts – 139.40 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0295 005, pirts – ar kopējo platību 24.40 m2, ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0292 011 un no apbūves zemes gabala 0.30 ha platībā“.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved