Lasīt ziņu

2014-10-13

Noslēgusies projekta par kapsētu labiekārtošanu realizācija

Riebiņu novada dome informē, ka ir realizēts projekts „Riebiņu novada kapsētu teritoriju labiekārtošana”. Kopumā divdesmit vienā novada kapsētā tika veikti dažādi labiekārtošanas darbi.

Labiekārtošanas darbus saskaņā ar iepirkumu un noslēgto līgumu veica SIA ,,Alberts GS”. Projekta kopējās izmaksas sasniedza EUR 25 823,62, publiskās izmaksas EUR 16 647,60, kuras sedz Lauku atbalsta dienests (LAD) un EUR 9176,02 apmērā sedza Riebiņu novada dome.

Projekta ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas 16 tualetes: Riebiņu pagasta Sila (Ondzuļu), Skaņģeļu, Baibu, Lukašisku, Paļšas, Petravsku kapsētā, Silajāņu pagasta Silajāņu kapsētā, Rutuļu un Eikšas kapsētā Rušonas pagastā, Sīļukalna pagasta Opolūs, Teilānu, Seiļu un Kapenieku kapsētā, kā arī Stabulnieku, Krištobu un Pastaru kapsētā Stabulnieku pagastā. Visās iepriekšminētajās kapsētās, kā arī Stabulnieku pagasta Saunas Vulānu, Vilciņu, Brišku-Balckaru un Galēnu pagasta Galēnu kapsētā izgatavotas un uzstādītas nosaukumu plāksnes.

Novada kapsētu labiekārtošanas projekta ietvaros piecās kapsētās: Kokoriešu, Silajāņu, Galēnu, Rutuļu un Brišku-Balckaru ir ierīkotas ūdens ņemšanas vietas – akas. Savukārt Galēnu kapsētā ir veikta stāvlaukuma pie kapsētas labiekārtošana, bet Stabulnieku un Krištobu kapsētā Stabulnieku pagastā ir veikta žoga izbūve.

2014. gada 22. septembrī labiekārtošanas darbu pieņemšanā piedalījās Riebiņu novada pagastu teritoriālo pārvalžu vadītāji un firmas SIA ,, Alberts GS” pārstāvji.

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved