Lasīt ziņu

2016-07-19

Projekta ietvaros stiprinās novada nevalstisko organizāciju kapacitāti


Biedrība „Riebiņu novada attīstības biedrība” ir saņēmusi atbalstu projektam Nr.2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028 „Atbalsta pasākumi  Riebiņu novada nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai” Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātā atklātā projektu iesniegumu konkursa 2016.gadā Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

Projekta mērķis ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, motivācijas celšana, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana, veicot sabiedrisko aktivitāti, kā arī NVO darbības aktivizēšana Riebiņu novadā.

Projektā iekļautās aktivitātes būs liels atbalsts Riebiņu novadā esošajām NVO pilsoniskai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā, tas ir – NVO pārvaldības un līdzdalības modeļa stiprināšana, aktīvas līdzdalības veicināšana, līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas procesos. Projekta tiešā mērķa grupa ir Riebiņu novadā darbojošās biedrības un to biedri.

Projekta galvenās aktivitātes: projekta administrēšana; Riebiņu novada NVO biedru motivācijas paaugstināšanas pasākumi; biedrības darbības paplašināšana, iesaistoties reģionālajos un nacionālajos sadarbības tīklos, brīvprātīgā darba popularizēšana, pieredzes apmaiņas brauciens; Riebiņu novada attīstības biedrības mājas lapas izveidošana; publicitātes pasākumi un informatīvā bukleta sagatavošana un izdošana.

Projekta rezultātā tiks celta Riebiņu novada darbojošos nevalstisko organizāciju motivācija darboties, un rosināt darboties citus līdzcilvēku labā. Realizējot projekta aktivitātes, tiks uzlabota Riebiņu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte, tiks veicināta NVO sabiedriskā aktivitāte Riebiņu novadā. 20 Riebiņu NVO dalībnieki varēs izbaudīt nometni „Motivācijas brīvdienas” un apgūt informāciju par brīvprātīgo darbu, kas paaugstinās nevalstisko organizāciju dalībnieku motivāciju darboties sabiedrības labā. Tāpat  projekta ietvaros būs stiprināta Riebiņu novada NVO kapacitāte, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā, kā arī vairot sniegto publisko pakalpojumu daudzveidību un pieejamību mērķtiecīga un kvalitatīva brīvprātīgo darba rezultātā. Tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens, kura rezultātā tiks veidots jau reģionālais sadarbības tīkls, runāts par sadarbības iespējām, iepazīšanās ar Dienvidlatgales NVO centra labajiem prakses piemēriem.  Projekta rezultātā tiks izstāda organizācijas mājas lapa, kurā tiks ievietota informācija par visām Riebiņu novada NVO, par pasākumiem un aktivitātēm, kas ir domāti NVO. Tiks izdots buklets 250 eksemplāru apjomā ar aktuālāko informāciju NVO biedriem. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 4978.80, bet projekta īstenošana notiks no šī gada 1. jūnija līdz 31.10.2016.

 

Inese Reitāle,
biedrības „Riebiņu novada attīstības biedrība” valdes priekšsēdētāja

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved