Lasīt ziņu

2016-05-23

Iedzīvotāji sāk īstenot pašvaldības mazo grantu projektus

2016. gada 12. maija ārkārtas domes sēdē apstiprināti Riebiņu novada domes mazo grantu projektu konkursa „Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā” rezultāti Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2016. gadā. Riebiņu novada vietējās iniciatīvas grupas un biedrības tika aicinātas piedalīties projektu konkursā, izstrādājot projektus, kas veicina tūrisma, kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas  aktivitāšu popularizēšanu, un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Iedzīvotāju atsaucība ar katru gadu pieaug – šogad tika iesniegti 19 projektu pieteikumi, kuru kopējā pieprasītā summa divkārt pārsniedza pašvaldības budžetā plānotos EUR 5000.00 šim pasākumam. Konkursā piedalījās 6 novadā darbojošās biedrības un 13 iniciatīvu grupas. Vislielākais projektu pieteikumu skaits bija no Riebiņu pagasta – 7, Rušonas pagastā – 4 projektu pieteikumi, Galēnos – 3, Stabulniekos un Sīļukalnā – katrā 2 projekti un 1 projekta pieteikums Silajāņu pagastā.

Projektu vērtēšanas komisija secināja, ka šogad projekti gatavoti, risinot iedzīvotājiem aktuālas problēmas – puse no projektu pieteikumiem iesniegti ar mērķi labiekārtot novada kapsētas un dievnamus. Tāpat iedzīvotāji izrādījuši iniciatīvu sakārtot pagastu centru teritorijas Aglonas Stacijā un Stabulniekos, ierīkot spēļu un atpūtas vietas bērniem Kastīrē un Riebiņu PII „Sprīdītis”, izgatavot skatuves tērpus pašdarbības kolektīviem, organizēt radošās darbnīcas un praktiskos seminārus Galēnu iedzīvotājiem, kā arī citas vērtīgas idejas iedzīvotāju vides uzlabošanai novada teritorijā.

Ņemot vērā projektu pieteikumu lielo īpatsvaru kapsētu un dievnamu labiekārtošanai, vērtēšanas komisija šogad pilnā apmērā vai daļēji atbalstīja visus šim mērķim iesniegtos projektu pieteikumus. Tādējādi projektu ietvaros tiks uzlabota apkārtējā vide vai infrastruktūra Skangeļu vecticībnieku lūgšanu namā, Opolos, Salenieku, Maltas Trūpu, Silajāņu, Kokoriešu, Baibu, Riebiņu, Gailīšu un Eikšas kapsētās. Papildus šiem projektiem tiks labiekārtots Stabulnieku pagasta centrs un iegādāti jauni skatuves tērpi vokālajam ansamblim „Zapevočki”.

Kopējā projektiem piešķirtā summa – EUR 5347,38. Visi projekti iesniedzējiem jārealizē līdz 2016. gada decembrim.

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas speciālisti vēl veiksmi visiem projektu iesniedzējiem, realizējot apstiprinātos projektus, un cer uz iedzīvotāju atsaucību un sadarbību arī nākamajā gadā!

 

Projektu vadītāja

A. Meluškāne

 

Kontaktinformācija
tel. 65324376, Riebiņi
Riebiņu novada dome, 2006
All rights reserved