Notikumu kalendārs

    Decembris    

Vakances

Riebiņu novada dome aicina pieteikties uz vakanto jurista amatu

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 

 • Augstākā juridiskā izglītība.
 • Pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu.
 • Prasme sagatavot administratīvos aktus.
 • Pieredze juridisko dokumentu izstrādē.
 • Pieredze interešu pārstāvēšanai tiesu instancēs.
 • Labas datorprasmes, kas apstiprināts ar ECDL sertifikātu.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām.

 

Galvenie pienākumi:

 

 • Ievērot darba kārtību, darba disciplīnu, darba drošības tehnikas prasības, saudzīgi izturēties pret darba devēja mantu, ievērot spēkā esošos pašvaldības darbību reglamentējošos dokumentus un domes lēmumus un rīkojumus.
 • Identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu risināšanai nozīmīgos faktus pašvaldības darbā.
 • Konsultēt pašvaldības darbiniekus juridiskajos jautājumos.
 • Izstrādāt nepieciešamos juridiskos dokumentus, tajā skaitā lēmumu projektus.
 • Kontrolēt pašvaldības izdoto dokumentu un sniegt atzinumu par saņemto dokumentu atbilstību tiesību normām.
 • Pārstāvēt pašvaldību un tās institūcijas juridisku jautājumu risināšanā.
 • Pašvaldības interešu pārstāvniecība tiesās, tajā skaitā pieteikumu, paskaidrojumu sagatavošana.
 • Debitoru parādu (nodokļu parādi, komunālo maksājumu parādi, nepamaksātie pakalpojumi un preces) atgūšana, brīdinājuma vēstuļu sūtīšana (vienošanās sagatavošana par parāda dzēšanu vienā maksājumā, vienošanās sagatavošana par parāda dzēšanu pa daļām, izstrādājot maksājumu grafiku, maksājumu un vienošanos izpildes kontrole).
 • Informācijas apstrāde un analīze, pārbaude un identifikācija publiski pieejamās datu bāzēs.
 • Operatīvo atskaišu sagatavošana pēc tiešā vadītāja un izpilddirektora pieprasījuma.
 • Sadarbība ar tiesu izpildītājiem.
 • Veikt citus līdzīga rakstura pienākumus pēc tiešā vadītāja un izpilddirektora rīkojuma.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule.
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas.
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Darba algu 864,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz jurista amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 30. oktobra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.