Notikumu kalendārs

    Novembris    

Saistošie noteikumi

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Noteikumi par adminstratīvo atbildību Riebiņu novadā" (ar grozījumiem)

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Riebiņu novada sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu, pārstrādi un uzglabāšanu"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par autoceļu uzturēšanas klasēm Riebiņu novadā"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Riebiņu novadā"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Par Riebiņu novada kultūras pieminekļu saglabāšanu, uzturēšanu un aizsardzību"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Riebiņu novada iedzīvotājiem"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Riebiņu novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 "Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu Riebiņu novadā" (ar grozījumiem)

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Riebiņu novadā"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Pašvaldības nodevas" (ar grozījumiem)

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Riebiņu novadā" (ar grozījumiem)

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr 12 "Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada ciematos"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par sociālās palīdzības pabalstu un sociālo pakalpojumu piešķiršanu Riebiņu novada iedzīvotājiem"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 "Par pabalstiem Riebiņu novadā"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtību Riebiņu novadā" (ar grozījumiem)

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 (ar grozījumiem) "Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu".

 

Riebiņu novada domes sasistošie noteikumi Nr. 2 "Par pamatbudžetu 2013. gadam"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 "Par speciālo budžetu 2013. gadam"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5  grozījumi 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā”  

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Par grozījumiem 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pamatbudžetu 2013. gadam""

  

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 "Par grozījumiem 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu""

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Par grozījumiem 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu""

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Par grozījumiem 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pamatbudžetu 2013. gadam""

  

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 14A "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014. gadam"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Par grozījumiem 2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā""

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 "Par grozījumiem 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 „Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Riebiņu novada iedzīvotājiem”"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 21 "Par grozījumiem 2007. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 "Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada ciematos""

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 un Nr. 2 "Par Riebiņu novada domes 2014. gada pamatbudžetu" un "Par Riebiņu novada domes speciālo budžetu"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā" (ar grozījumiem)

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Par grozījumiem 2014. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Riebiņu novada domes pamatbudžetu""

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 "Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 "Par vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu ģimenei"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Riebiņu novadā"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12 "Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā".

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 "Par grozījumiem 2015. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Riebiņu novada domes 2015. gada pamatbudžetu""

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8 Nolikums "Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, mazā Salkas, salmeja un Rušona ezeros 2015. - 2018. gadam"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2018 "Par Riebiņu novada domes 2018. gada budžetu"

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2018 "Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem"