Notikumu kalendārs

    Jūlijs    

Teritorijas plānošana

 

Riebiņu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam

Plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/AP1A/VRAA/022 „Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros.

 

 

Teritorijas plānojuma materiāli:

 

Informatīvais ziņojums par Riebiņu novada teritorijas plānojumu 2012. - 2024. gadam

 

Paskaidrojuma raksts

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Vides pārskats

 

Grafiskā daļa:

 

Karte „Teritorijas pašreizējā izmantošana” ,  M 1: 40 000

Karte ”Teritorijas struktūra atbilstoši NIML”, M1: 40 000

Karte ” Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”M1: 40 000

Karte ”Aizsargjoslas”, M1: 40 000

 

Kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, M1: 15 000, pagasti

 

Galēnu pagasts

Riebiņu pagasts

Rušonas pagasts (1. daļa)

Rušonas pagasts (2. daļa)

Silajāņu pagasts

Sīļukalna pagasts

Stabulnieku pagasts

 

Kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M1: 5 000, ciemi (blīvi apdzīvotās vietas)

Aglonas stacija

Bašķi

Gaiļmuiža

Galēni

Kastīre

Pieniņi

Riebiņi

Silajāņi

Sīļukalns

Stabulnieki

 

Inženiertehniskā infrastruktūra

Energo apgāde:

1.dokuments

1.1. dokuments

2. dokuments

3. dokuments

4. dokuments

 

Maģistrālās komunikācijas Riebiņu novadā

 

Telekomunikācijas

Lattelecom Riebiņu novadā

Telekomunikācijas

 

Ūdensapgādes komunikācijas

 

Bašķi

Gaiļmuiža

Galēni

Kastīre

Klišova

Riebiņi

Silajāņi

Sīļukalns

Stabulnieki

 

Info shēmas

Degradētās teritorijas shēma

Kultūras pieminekļi pašvaldībā

Urbumi

Derīgie izrakteņi

 

PIELIKUMI

Appplūstošo teritoriju izptēte

Feimankas applūstošā teritorija Riebiņu ciemā un apkārtnē

Feimankas applūstošā teritorija Silajāņu ciemā un apkārtnē

Jašas applūstošā teritorija kastīres ciemā un apkārtnē

Maltas applūstošā teritorija

Markovas ezera applūstošā teritorija

Ošas upes applūstošās un plūdu riska teritorijas

 

Kultūras pieminekļi

Kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiski nozīmīgie objekti Riebiņu novada teritorijā

Aizsargājamie kultūrvēsturiskie objekti

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

 

Apdzīvoto vietu saraksts

 

Derīgo izrakteņu atradnes un tajās akceptētie krājumi

Derīgo izrakteņu ieguves shēma

 

Degradētās teritorijas

Degradēto teritoriju izpēte

 

Artēziskie urbumi

Urbumi ierīkoti līdz 2007. gadam

Urbumi ierīkoti pēc 2007. gada

Ūdensapgādes urbumi

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

 

Riebiņu novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam

Riebiņu novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

Riebiņu novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam stratēģiskā daļa

_____________________________________________________________

Riebiņu novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1. redakcijas, Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana

Riebiņu novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam

Teritorijas pašreizējā izmantošana; Apdzīvojuma struktūra Riebiņu novadā; Aprūpe mājās Riebiņu novadā; Faktori; Ģeodēzija Riebiņu novadā; IADT Riebiņu novadā; Izglītība Riebiņu novadā; Komunikācijas Riebiņu novadā; Kultūras un sociālie objekti Riebiņu novadā; Meliorācija Riebiņu novadā; Novietojums Latvijā; Novietojums reģionā; Problēmģimenes Riebiņu novadā; Publiskie ūdeņi Riebiņu novadā; Riska objekti Riebiņu novadā; Skolu autobusi Riebiņu novadā; Sociālā infrastruktūra Riebiņu novadā; Transporta struktūra Riebiņu novadā; Tūrisms Riebiņu novadā; VUO kvalitāte Riebiņu novadā

Tekstuālā daļa:

Paskaidrojuma raksts;Pārskats;II daļa TIAN 1. redakcija;Vides pārskats

Grafiskā daļa:

Esošā situācija;Aizsargjoslas

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (ciemi):

Aglonas stacija; Bašķi; Gaiļmuiža; Galēni; Kastītre; Pieniņi; Riebiņi; Silajāņi; Sīļukalns; Stabulnieki

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (pagasti):

Galēni;Riebiņi;Rušona;Rušona I;Silajāņi;Sīļukalns;Stabulnieki

Paskaidrojošās kartes:

Īpašumu piederība;NILM;Teritorijas pašvaldību funkciju nodrošināšana

Shēmas:

Artēziskie urbumi; Degradētās teritorijas; Derīgo izrakteņu resursi; Pašvaldības aizsargājamie kultūras pieminekļi; Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Ūdens apgāde un kanalizācija ciemos:

Bašķi; Gaiļmuiža; Galēni; Kastīre; Riebiņi; Silajāņi; Sīļukalns; Stabulnieki

_____________________________________________________

12.02.2008. Saistošie noteikumi Nr. 5 (spēkā ar 29.02.2008.) "Riebiņu novada SILAJĀŅU pagasta teritorijas plānojums"

Silajāņu pagasta teritorijas plānojums

Silajāņu pagasta apbūves noteikumi

Silajāņu pagasta aizsargjoslas

Silajāņu ciemata esošā un plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas

Silajāņu pagasta teritorijas esošā un plānotā (atļautā) izmantošana 

_____________________________________________________________

10.06.2008. Saistošie noteikumi Nr. 11 (spēkā ar 19.06.2008.) "Riebiņu novada RUŠONAS pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (2004. - 2016. gadam)

Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojums (2004. - 2016. gadam)

Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijas plānojums. Vides pārskats (2004. - 2016. gadam)

Kartogrāfiskais materiāls:

Aglonas stacijas esošā un plānotā apbūve

Gaiļmuižas esošā un plānotā apbūve

Kastīres esošā un plānotā apbūve

Rušonas pagasta esošā un plānotā izmantošana

Rušonas pagasta aizsargjoslu karte

Rušonas pagasta dabas kultūvēsturiskais mantojums 

_____________________________________________________________

Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un vides pārskata gala redakcija.

Riebiņu novada apbūves noteikumi

Riebiņu novada apbūves noteikumi (pielikums)

Riebiņu novada teritorijas plānojumsa paskaidrojuma raksts (I daļa)

Riebiņu novada teritorijas plānojumsa paskaidrojuma raksts (II daļa)

Riebiņu novada teritorijas plānojumsa paskaidrojuma raksts (pielikums)

Vides pārskats


Kartogrāfiskais materiāls:
Galēnu pagasts - aizsargjoslas

Galēnu pagasts - esošā un plānotā izmantošana

Galēnu ciems

Riebiņu ciems

Riebiņu pagasta aizsargjoslas

Riebiņu pagasts - esošā un plānotā situācija

Sīļukalna ciems

Sīļukalna pagasta aizsargjoslas

Sīļukalna pagasts - esošā un plānotā situācija

Stabulnieku ciems

Stabulnieku pagasta aizsargjoslas

Stabulnieku pagasts esošā un plānotā situācija