Notikumu kalendārs

    Februāris    

Nekustamie īpašumi

 

 

Nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) speciāliste Aina Tumašova

Tālr. 65392655

Fax. 65324375

Mob. 26274045

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, 2. stāvā.

Pirmdienās:

9:00 – 16:00

Otrdienās:

9:00 – 16:00

Trešdienās:

12:00 – 16:00

 

 

Tiek organizētas divu nekustamo īpašumu izsoles

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8. janvārī plkst. 12:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,25 ha) „Ozolāji” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7670 004 0211. Izsoles sākumcena EUR 2928.13.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 11:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Riebiņu novada dome 2018. gada 8.janvārī plkst. 13:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 2. stāvā, 14. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (viena zemes vienība 2,39 ha) „Vārpas” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7676 004 0308. Izsoles sākumcena EUR 2752,97.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2018. gada 8. janvārī plkst. 12:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

P A Z I Ņ O J U M S

I

Riebiņu novada dome veic zemes zemes vienības (starpgabals) atsavinašanu Rušonas pagastā, „Kamoli” ar kadastra numuru 7070 011 0153; 0.3566 ha platībā par nosacīto cenu EUR 308,00 (trīs simti astoņi euro).

Atsavināšana  tiek veikta pārdodot par brīvu cenu personām, kuras saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var būt šo zemes īpašumu tiesību subjekti (pierobežnieki). Pretendenti var pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas.   

 

II

Riebiņu novada dome 2017. gada 23.maijā pulksten 10.00, Riebiņu novada, Riebiņu pagasta, Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē 3.stāva 3.kabinetā rīko cirsmas izsoli ar augšupejošu soli: „Jaunaudzes” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 10, galvenā cirte – kailcirte) 2,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 481,04 m3.

Izsoles sākumcena EUR 11 250,82 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 82 centi). Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz izsoles dienai katru darbadienu no 9.00 – 17.00 Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu tiek noteikta EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB banka”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmo cirsmu, tās robežas var apskatīt dabā.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

III

Riebiņu novada dome 2017.gada 23. maijā plkst. 10-30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma(viena zemes vienība 2,33 ha) „Žagari” izsoli ar augšupejošu soli: nekustamais īpašums atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7662 008 0173.

Izsoles sākumcena – EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts eiro 00 centi). Izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts eiro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 23. maijā 2017. gadā plkst. 9:45.

Paziņojums par nukustamā īpašuma izsoli

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē parādnieces Broņislavas Mežules piederošo piederošo nekustamo īpašumu - Maijas, "Kastīres sādža", Rušonas pagasts, Riebiņu novads, kadastra Nr. 7670 007 0082.

Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes nogabala ar kopējo platību 3.3 ha, no tās 2.2 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 0.4 ha meži, īpašuma tiesības reģistrētas Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījums nr. 3817. Parādniece Broņislava Mežule, Liepu iela 4-6, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads. Piedzinējs: SIA Latvijas Mobilais Telefons, reģistrācijas numurs 500003050931, nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena EIR 1400.00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tāpārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis - EUR 100.00. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 15. septembris plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2016. gada 17. oktobris plkst. 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 5. oktobrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: Nr.: LV1-TREL9199014001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums EUR 140.00 apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

 

Paziņojums par nekustamo īpašumu izsolēm

Latgales apgabaltiesas ieciorkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Jura Vasīļevska piederošajām 1/5 domājamai daļai nekustamā īpašuma, kur viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, ar kadastra numuru 7662-008-0126, koplatībā 15.7 ha, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta; reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 4406 un atrodas Lielie Bērziņi, Ondzuļi, Riebiņu pag., Riebiņu novads. Parādnieks: Juris Vasiļevskis, Rēzeknes iela 38-15, Preiļi. Piedzinējs: Afanasija Vasiļevska, Celtnieku iela 11-39, Preiļi. Īpašuma izsoles sākumcena EUR 1400.00. Izsoles solis - EUR 140.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 27. janvārī plkst. 10.00 un izsoles noslēguma datums 2016. gada 26. februārī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 16. februārim jāiemaksā nodrošinājums EUR 140.00 tiesu izpildītāja depozīta kontā: saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas ta tālr.: 29183199. Izsoles norises noteikumi: http://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 

Latgales apgabaltiesas ieciorkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Andra Leitāna piederošajam nekustamajam īpašumam- dzīvoklis Nr. 10, adrese: Parka iela 2-10, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads, koplatībā 56,5 m2 un kopīpašuma 565/8184 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 7662 005 0782), reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000171125 10 ar kadastra numuru: 7662 900 0102. Parādnieks: Andris Leitāns, Tīgerīši, Červoniki, Silajāņu pag., Riebiņu novads. Piedzinējs: SIA Hiponia, reģistrācijas Nr. 40003426895, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Īpašuma izsoles sākumcena EUR 1500.00. Izsoles solis - EUR 150.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2016. gada 27. janvārī plkst. 10.00 un izsoles noslēguma datums 2016. gada 26. februārī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2016. gada 16. februārim jāiemaksā nodrošinājums EUR 150.00 tiesu izpildītāja depozīta kontā: saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Uzziņas ta tālr.: 29183199. Izsoles norises noteikumi: http://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 

Cirsmu izsoles

Riebiņu novada dome 2015. gada 5. augustā plkst. 10:00 un plkst. 10:30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 103. kab. rīko cirsmu izsoles.

„Skujiņas” ar kadastra numuru 76620080125 (kvartāla Nr. 1, nogabala Nr. 6, galvenā cirte – kailcirte) 4,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 670,94 m3. Izsoles sākumcena EUR 20 512,51. Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā.

„Skujiņas” ar kadastra numuru 76620010084 (kvartāla Nr. 8, nogabala Nr. 3, galvenā cirte – kailcirte) 2,20 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 575,15 m3. Izsoles sākumcena EUR 14 916,69. Izsole notiek ar augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā.

Ar izsoļu noteikumiem, cirsmu novērtējumiem, koku sarakstu var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par katru izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā  Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmās cirsmas, to robežas var apskatīt dabā.

 

Nekustā īpašuma un kapitāla daļu izsole

Riebiņu novada dome 2015. gada 30. jūnijā plkst. 10.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša nekustamā īpašuma „SŪNAS” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums „SŪNAS” ar kadastra numuru 7662 006 0084 atrodas Riebiņu novadā, Riebiņu pagastā, „SŪNAS” un ir reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 002 8875, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 110,4 ha: zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0084 un kopējo platību 104,8 ha un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7662 006 0102 un kopējo platību 5,6 ha, tajā skaitā meža zeme 61,6 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 100 000,00 (simts tūkstoši eiro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2015. gada 30. jūnijā plkst.  9.30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

            Pēc izsoles noteikumu saņemšanas, izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Riebiņu novada dome 2015. gada 5. jūlijā plkst. 11.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederošo 92 568 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 4000324476 kapitāla daļu izsoli ar augšupejošu soli.

Kapitāla daļu izsoles sākumcena ir 36 809,00 euro (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņi euro 00 centi). Izsoles solis ir 200,00 euro (divi simti euro 00 centi).

Nodrošinājuma nauda ir EUR 3680,90 (10% no izsoles sākumcenas), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026..

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Ar kapitāla daļu pircēja noteikšanai izsolē noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

 

Divu nekustamo īpašumu izsoles

Riebiņu novada dome šī gada 7. maijā plkst. 10.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša neizīrēta dzīvokļa Nr. 2 „Lomi – 2” izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvokļa Nr. 2 „Lomi – 2”, Lomos – Bortniekos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 88,90 m² (kadastra numurs 7648 900 0018) un kopīpašuma 889/1424 domājamās daļas no divu dzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru 7648 004 0202.

Izsoles sākumcena ir EUR 1500,79. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2015. gada 7. maijā plkst.  9.30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt dabā.

Riebiņu novada dome šī gada 7. maijā plkst. 10.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša nekustamā īpašuma „Antonmājas” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums „Antonmājas” ar kadastra numuru 7662 005 0416 atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā un sastāv no 1 zemes vienības 1.4 ha platībā un 4 ēkām. Izsoles sākumcena 937,05.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2015. gada 7. maijā plkst.  9.30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankā, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, pārdod pirmajā izsolē 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Ceriņu mājas", kas atrodas Riebiņu pag., Riebiņu novadā. Parādnieks: Andris Rubans. Piedzinējs: SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" (pēc nosaukuma maiņas SIA "Hiponia", reģ. Nr. 40003426895, Elizabetes iela 41/43, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 7.5 ha, tajā skaitā meža zeme 0.1 ha. Uz zemes gabala atrodas īpašniekam nepiederošas ēkas. Nekustamais īpašums reģistrēts Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 7662 001 0205. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta EUR 2200. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 20. aprīlī plkst. 12.00 tiesu izpildītājas prakses vietā. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita tiesu izpildītājas Gasidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustā īpašuma novērtējuma. Tālruņi uzziņām 64624889. mob. tālr. nr. 26806596.

 

Kustamās mantas izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Lilija Solovjova, prakses vieta Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, rīko otro izsoli SIA "AQUA LATGALE", juridiskā adrese Aglonas stacija, Rušonas pag., Riebiņu novads, kustamai mantai:

Iekārta - polietilēna plēves ražošanas līnija MATAMAX - 65L. Iekārta izgatavota un nodota ekspluatācijā 2008. gadā, ekspluatācija bija tikai 3 mēnešus.

Iekārtas ekstrūdera skrūves diametrs - 65 mm, paredzēta 800 mm - 1 500 mm platas dubultplēves ar biezumu 0.02 - 0.15 mm izgatavošanai. Izgatavošanas ražība - 150 kG/stundā, izgatavošanas ātrums 8 - 60 m/min. Iekārta bija izmantota dažāda biezuma HDPE plēvju ražošanai no polietilēna (LDPE, LLDPE) granulām.

Novērtējums EUR 70 000,00. Izsoles sākumcena - EUR 70 000,00, izoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

izsole notiks 2015. gada 2. februārī, plkst. 15:00, tiesu izpildītāja prakses vietā - Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē.

Personas, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsolei, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja, Lilijas Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10 procentu apmērā no kustamās mantas novērtējuma.

Tālrunis uzziņām: 64624889, 26111586.

 

Trīs nekustamo īpašumu izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (zemes vienība 0,2228 ha un ēkas) „Latgales iela 13” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7678 003 0457. Izsoles sākumcena EUR 3000,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 28. novembrī plkst. 9.30.        

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Riebiņu novada dome 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustamā īpašuma (zemes vienība 0,7499 ha un ēka – nepabeigta celtniecība) „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7648 002 0566. Izsoles sākumcena EUR 6049,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Riebiņu novada dome 2014. gada 28. novembrī plkst. 11.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma (viena zemes vienība 2,55 ha) „Skavas” izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums atrodas Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7680 002 0323. Izsoles sākumcena EUR 2500,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 28. novembrī plkst. 10.00.      

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00.

Maksa par dalību izsolē – EUR 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Nekustamo īpašumu izsole

Riebiņu novada dome 2014.gada 30. septembrī plkst. 11.30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma Latgales iela 2a izsoli ar augšupejošu soli.

Ēku, būvju īpašums atrodas Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7678 003 0292.

Izsoles sākumcena EUR 2548,00 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014.gada 30. septembrī plkst. 11.00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

 

Riebiņu novada dome 2014.gada 30. septembrī plkst. 11.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša nekustama īpašuma „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7648 002 0566.

Izsoles sākumcena EUR 7057,00 (septiņi tūkstoši piecdesmit septiņi euro 00 centi).

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014.gada 30. septembrī plkst. 11.00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par dalību izsolē – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 

Cirsmu izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 16. septembrī plkst. 10.00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 103. kab. rīko šādu cirsmu izsoles:

1.    „JAUNAUDZES” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 46 un Nr. 53, galvenā cirte – kailcirte) 1,6 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 442,84 m3. Izsoles sākumcena - EUR 11 905,40 (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti pieci eiro 40 centi).

2.     „JAUNAUDZES” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 43 un Nr. 44, galvenā cirte – kailcirte) 1,6 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 361,27 m3, izsoles sākumcena - EUR 8 007,46 (astoņi tūkstoši septiņi eiro 46 centi).

            Ar izsoļu noteikumiem, cirsmu novērtējumiem, koku sarakstu var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par katru izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā AS „SEB BANKA”, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc noteikumu saņemšanas izsolāmās cirsmas, to robežas var apskatīt dabā.

 

 

Nekustamo īpašumu atkārtotas izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 30. jūlijā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko atkārtotu sev piederoša nekustamā īpašuma „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.

Izsoles Objekts sastāv no zemes gabala 0,7499 ha platībā ar kadastra numuru 7648 002 0566, bērnudārza ēkas (nepabeigta celtniecība) – ar kopējo platību 950,8 , kadastra apzīmējumu 7648 002 0566 001 un palīgēkas ar kopējo platību 66,3 m², kadastra apzīmējums 7648 002 0566 002.

Izsoles sākumcena EUR 8065,60. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 6 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 30. jūlijā 2014. gadā plkst.11:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Riebiņu novada dome 2014. gada 25. jūlijā plkst. 10:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko atkārtotu sev piederoša neapbūvēta zemes gabala „Zari” izsoli ar augšupejošu soli.

Neapbūvētais zemes gabals „Zari” atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums - 7676 001 0192. Zemesgabala kopplatība – 9,32 ha. Izsoles sākumcena EUR 11 440.00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 25. jūlijā plkst. 9:30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 29,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. 

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Konkurss par nomas tiesību piešķiršanu ezeriem

Riebiņu novada dome izsludina konkursu, pieteikšanās līdz 2014. gada 30. maijam, uz  ūdenstilpes – „Jašezers”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (īpašuma kadastra Nr.7670 007 0171) 90.00 ha platībā nomas tiesībām.

Riebiņu novada dome izsludina konkursu, pieteikšanās līdz 2014. gada 30. maijam, uz  ūdenstilpes – „Mazais Solkas ezers”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (īpašuma kadastra Nr.7670 011 0241) 24.00 ha platībā  nomas tiesībām.

Ūdenstilpes paredzēts nodot nomā  amatierzvejai – makšķerēšanai vai kultūrvēsturisko un dabas objektu aizsardzībai, vai rekreācijai  atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai).

 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa "Par ūdenstilpes "Jašezers" nomas tiesību piešķiršanu".

 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa "Par ūdenstilpes "Mazais Solkas ezers" nomas tiesību piešķiršanu".

 

Nekustamo īpašumu izsoles

Riebiņu novada dome 2014. gada 16. maijā plkst. 10:30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša neizīrēta dzīvokļa „Indānu Māja” – 3, Indānos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvokļa „Indānu Māja” – 3, Indānu ciems, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 82,10 m² un dzīvojamās mājas, palīgēku un zemes kopīpašuma 821/3260 domājamām daļām. Telpas (dzīvokļa) kadastra apzīmējums 7648 002 0184 001 003. Zeme, uz kuras atrodas izsolāmais Objekts pieder pašvaldībai.

Izsoles sākumcena EUR 200,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

 Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 6 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 16. maijā 2014.gadā plkst.10:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu var apskatīt dabā.

Riebiņu novada dome 2014. gada 16. maijā plkst. 11:00 Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša neizīrēta dzīvokļa „Indānu Māja” – 4, Indānos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša dzīvokļa „Indānu Māja” – 4, Indānu ciems, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 80,40 m² un dzīvojamās mājas, palīgēku un zemes kopīpašuma 804/3260 domājamām daļām. Telpas (dzīvokļa) kadastra apzīmējums 7648 002 0184 001 004.

Zeme, uz kuras atrodas izsolāmais Objekts pieder pašvaldībai. Izsoles sākumcena EUR 200,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 6 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 16. maijā 2014.gadā plkst.10:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu var apskatīt dabā.

Riebiņu novada dome 2014. gada 16. maijā plkst. 11:30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša nekustamā īpašuma „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums „Nepabeigtā bērnudārza ēka Galēnos” atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.

Izsoles Objekts sastāv no zemes gabala 0,7499 ha platībā ar kadastra numuru 7648 002 0566, bērnudārza ēkas (nepabeigta celtniecība) – ar kopējo platību 950,8 , kadastra apzīmējumu 7648 002 0566 001 un palīgēkas ar kopējo platību 66,3 m², kadastra apzīmējums 7648 002 0566 002.

Izoles sākumcena EUR 10 082,00. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 16. maijā 2014.gadā plkst.10:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9.00 – 17.00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Neapbūvēta zemes gabala izsole

Riebiņu novada dome 2014. gada 25. aprīlī plkst. 10:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša neapbūvēta zemes gabala „Zari” izsoli ar augšupejošu soli.

Neapbūvētais zemes gabals „Zari” atrodas Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums - 7676 001 0192. Zemesgabala kopplatība – 9,32 ha. Izsoles sākumcena EUR 14 300,00.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2014. gada 25. aprīlī plkst. 9:30.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – EUR 28,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmās izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala izsole 

Riebiņu novada dome 2014. gada 12. februārī plkst. 10:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša neapbūvēts zemesgabala „Kurmīši”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta adrese – „Kurmīši”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 2,59 ha, īpašuma kadastra apzīmējums – 7670 005 0176.

Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000527558 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. Zemesgabals iznomāts Aivaram Kotānam, 15.05.2013. līgums, līguma termiņš līdz 14.05.2018.

Zemesgabals ir apgrūtināts ar ainavu aizsardzības zonas teritoriju 2,59 ha platībā un vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorijas un objekta aizsargzonu 2,59 ha platībā.

Izsoles sākumcena EUR 1422,87.

Izsoles solis ir EUR 142.29 jeb 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % jeb EUR 142.29 apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2014. gada 12. februārim, plkst.9:30.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 12. februārī 2014. gadā plkst. 9:30.

Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta pirkuma – pārdevuma līgums un 3 mēnešu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

Reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē – EUR 28,46, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Izsoles objektu var apskatīt darba dienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar Riebiņu novada nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65324376.

 

Zemes gabala izsole

 

Riebiņu novada dome šī gada 30. maijā plkst. 11:30, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša neapbūvēta zemes gabala „Dzidrumi” izsoli ar augšupejošu soli.

Neapbūvētais zemes gabals „Dzidrumi” atrodas ciemā Červoniki, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, kadastra apzīmējums – 7676 001 0089. Zemesgabala kopplatība – 7,10 ha. Izsoles sākumcena – 3550 lati.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 30. maijā 2013. gadā plkst.11:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00.

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – 20 lati, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc izsoles noteikumu saņemšanas, izsolāmo Objektu, tā robežas var apskatīt dabā.

 

Dzīvokļa izsole

 

Riebiņu novada dome šī gada 30. maijā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša dzīvokļa Skolas ielā 15 – 2, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā otro izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša dzīvokļa Skolas ielā 15-2, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 41,50 m² (kadastra numurs 7648 002 0193 001 002) un kopīpašuma 415/1382 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru 7648 002 0193. Zeme, uz kuras atrodas izsolāmais Objekts pieder pašvaldībai.

Otrās izsoles cena 450 lati. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 30.05.2013. plkst.10:30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – 20 lati, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmo Objektu var apskatīt dabā.

 

Pašvaldībai piederoša dzīvokļa izsole

 

Riebiņu novada dome šī gada 11. martā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederoša dzīvokļa Skolas ielā 15 – 2, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša dzīvokļa Skolas ielā 15 – 2, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 41,50 m² (kadastra numurs 7648 002 0193 001 002) un kopīpašuma 415/1382 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra numuru 7648 002 0193. Zeme, uz kuras atrodas izsolāmais Objekts, pieder pašvaldībai.

Izsoles sākumcena – 548 lati. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 11.03.2013. plkst.11:00.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – Ls 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X. Pēz izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmos Objektus var apskatīt dabā.

 

Informācija par zemes starpgabalu atsavināšanu

 

Riebiņu novada dome  veic zemes vienības (starpgabala) Rušonas pagastā „Nogāze”, ar kadastra numuru 7670 011 0014 – 0,1526 ha kopplatībā atsavināšanu par nosacīto cenu 880 lati un zemes vienību (starpgabali) Rušonas pagastā „Pie Dzelzceļa” ar kadastra numuriem 7670 012 0218 un 7670 012 00053 – 1,9395 ha kopplatībā atsavināšanu par nosacīto cenu 2446 lati.

Atsavināšana tiek veikta, pārdodot par brīvu cenu personām, kuras saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var būt šo zemes īpašumu tiesību subjekti.

Pretendenti var pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Riebiņu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Riebiņu novada ziņas” un pašvaldības vietnē www.riebini.lv

 

Kustamās mantas izsole

Riebiņu novada dome 2012. gada 10. augustā novada domes 3. kabinetā, Saules ielā 8, Riebiņos plkst. 10:00 organizē izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības kustamās mantas pārdošanā – 6 dzelzsbetona stabi, kuri atrodas Galēnu ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.

Kustamā manta demontāžas un transportēšanas darbus izsoles pretendents veic saviem spēkiem, kā arī sakārto teritoriju, aizberot demontāžas laikā radušās bedres ar grunti. Izsoles kustamās mantas nosacītā sākumcena ir noteikta 60 lati, izsoles solis – 5 lati.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Riebiņu novada domes kancelejā (kab. Nr. 5) Saules ielā 8, Riebiņos, katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00. Kustamo mantu var apskatīt katru darba dienu domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Riebiņu novada domes izpilddirektora vietnieku Jāzepu Ivanānu pa tālruni 29421309.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti līdz šī gada 10. augustam plkst. 9:30 Riebiņu novada domes kancelejā, kab. Nr.5, Saules 8, Riebiņos. Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājuma maksa 10 latu apmērā, iemaksu veicot Riebiņu novada domes kontā Nr. LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X, SEB Banka.

Izsoles galīgo pirkuma summu, ieskaitot nodrošinājuma maksu un pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%, jāsamaksā septiņu dienu laikā pēc izsoles protokola apstiprināšanas domes sēdē.

 

Nekustamā īpašuma izsole

Riebiņu novada dome 2012. gada 6. jūlijā plkst. 11:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederoša neizīrēta dzīvokļa Dzelceļa ielā 10-2, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles Objekts sastāv no pašvaldībai piederoša neizīrēta dzīvokļa Dzelceļa ielā 10-2, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā ar kopējo platību 26,80 m² (kadastra numurs 7670 012 0258 001 002) un kopīpašuma 2680/10080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes ar kadastra numuru 7648 002 0516.

Izsoles sākumcena Ls 422,24.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā Objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Visa summa par izsolē pārdoto Objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta 2012. gada 6. jūlijā plkst. 10:45.

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no plkst. 9:00 – 17:00. Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – Ls 20,00, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.Pēc izsoles noteikumu saņemšanas izsolāmo objektu var apskatīt dabā.

 

Kustamās mantas izsole

Riebiņu novada dome 2012. gada 21. jūnijā plkst. 10:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kab. rīko sev piederošās kustamās mantas: 6 dzelzsbetona stabu, kas atrodas Galēnu ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu noavdā izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena Ls 250,00. Izsoles sākumcena un nosolītā cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums Ls 10,00 SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža laikrakstā „Novadnieks” līdz 2012. gada 21. jūnija plkst. 9:30. Riebiņu novada domes kancelejā, kab. Nr.5, Saules 8, Riebiņos,

            Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes kancelejā, kab. Nr.5, Saules 8, Riebiņos no plkst. 9:00 – 17:00.

 

 

Nekustamā īpašuma izsoles

Riebiņu novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma – „Katlu māja” ar adresi „Katlu māja”, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads izsoli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 3100 latu. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos. Izsole notiks 2012. gada 11. aprīlī plkst. 10:00 Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos (3. stāva 3. kabinetā).

Nodrošinājuma nauda ir 310 lati jeb 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Reģistrācijas maksa – Ls 20, kas jāieskaita iepriekšminētajā pašvaldības kontā.

Tāpat Riebiņu novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma – „Galēnu muiža” ar adresi „Galēnu muiža”, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads izsoli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 2100 latu. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos. Izsole notiks 2012. gada 18. aprīlī plkst. 10:00 Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos (3. stāva 3. kabinetā).

Nodrošinājuma nauda ir 210 lati jeb 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Reģistrācijas maksa – Ls 20, kas jāieskaita iepriekšminētajā pašvaldības kontā.

 

 

Privatizācijas aģentūras informācija par noslēgto apbūves zemesgabala pirkuma līgumiem

Privatizācijas aģentūra paziņo, ka 2011. gada 22. septembrī ir noslēgts apbūvēta zemesgabala "Tauma Eikša", Bašķos, Rušonas pagastā, riebiņu novadā, nekustamā īpašuma kadastra 7670 011 0123, zemes vienības kadastra apzīmējums 7670 011 0123, platība 29509 m2,pirkuma līgums. Zemesgabala īpašuma tiesības nostiprinātas Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000463124. Pircējs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aglonas serviss". Pirkuma cena 3954.00 Ls. Īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa - 112.98 gabali. Samaksas veids - nomaksa 2 gadi. Īpašuma tiesības iegūst, ar pilnu pirkuma maksas samaksu.

 

Privatizācijas aģentūras informācija par noslēgto apbūves zemesgabala pirkuma līgumu

Privatizācijas aģentūra paziņo, ka 2011. gada 16. septembrī ir noslēgts apbūvēta zemesgabala "Aglonas stacija", Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, nekustamā īpašuma kadastra Nr.7670 012 0198, zemes vienības kadastra apzīmējums 7670 012 0198, platība 44640 m2,pirkuma līgums. Zemesgabala īpašuma tiesības nostiprinātas Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000061985. Pircējs - akciju sabiedrība "Preiļu siers". Pirkuma cena 5414,54. Īpašuma kompensācijas sertifikātos maksājamā daļa - 173,32 gabali. Samaksas veids - tūlītēja samaksa. Īpašuma tiesības iegūst ar īpašuma tiesību nostiprināšanas dienu zemesgrāmatā.

 

Nekustamā īpašuma izsole

Riebiņu novada dome 2011. gada 10. janvārī plkst. 14:00, Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novada domē, 3. stāvā, 3. kabinetā rīko sev piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamās ēkas „Darbnīca” ar saistīto zemes gabalu Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā IZSOLI AR AUGŠUPEJOŠU SOLI.

Izsoles objekts – nedzīvojamā ēka ar kopējo platību 814,10 m² un zemes gabals 0,1672 ha platībā, kas atrodas Liepu ielā 23, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā. Īpašuma kadastra numurs 7648 002 0601.

Izsoles sākumcena Ls 7200.00 (septiņi tūkstoši divi simti lati 00 santīmi). Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X026.

Visa summa par izsolē pārdoto objektu, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 3 mēnešu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no plkst. 9:00 līdz 17:00 katru darba dienu līdz izsoles dienai Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu – Ls 20, ko pretendents samaksā Riebiņu novada domes kasē vai norēķinu kontā SEB Bankas Preiļu filiālē, konts LV12UNLA0050005638857, kods UNLALV2X026.

Pēz izoles noteikumu saņemšanas, izsolāmo objektu var apskatīt dabā.

 

Izsole

Novada dome rīko tai piederošu neapbūvētu zemesgabalu izsoli ar augšupejošu soli. Sīkāk skatīt šeit

 

Izsole

Novada dome rīko tai piederoša neizīrēta dzīvokļa Parka ielā 2-1, Galēnos, Galēnu pagastā izsoli ar augšupejošu soli. Sīkāk skatīt šeit

 

Izsole

Zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova rīko nekustamā īpašuma izsoli.

 

Izsole

Novada dome rīko tai piederošu neapbūvētu zemesgabalu izsoli ar augšupejošu soli. Sīkāk skatīt šiet

 

Izsole

Latgales apgabalties zvērināts tiesu izpildītājs pārdot pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Morozovka  un  Kokzāģētava.

 

Izsole 

Latgales apgabaltiesas 40. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Arvīdam Krasnam piederošo nekustamo īpašumu – „Lazdāni” ar kadastra numuru 7662 001 0158, reģistrēts Preiļu zemesgrāmatu nodaļas Riebiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4208, adrese: Lazdāni, Pieniņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads.

Piedzinējs: AS „SEB banka” Unicentrs, Kekavas pagasts, Rīgas rajons. Parādnieks – Arvīds Krasnais.

Nekustamajā īpašumā ir divi zemesgabali ar kopējo platību 6.4 ha. Pirmais zemes gabals ar kadastra numuru 7662 001 0158 – 3.6 ha. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 7662 001 0158 001) ar kopējo platību 70.9 m2, tajā skaitā dzīvojamā platība – 47.5 m2, palīgtelpu – 23.4 m2 un sešas palīgceltnes (kadastra apzīmējumi 7662 001 0158 002, 7662 001 0158 003, 7662 001 0158 004, 7662 001 0158 005, 7662 001 0158 008, 7662 001 0158 010).

Otrais zemes gabals ar kadastra numuru 7662 001 0159 ar kopējo platību 2.8 ha, no tiem 2.6 ha lapu koku mežs.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – LVL 3500.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2010. gada 22. aprīlī plkst. 10:00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērināta tiesu izpildītāja A. Kuprijanovas prakses vietā.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Alīnas Kuprijanovas, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV77 UNLA 0050 0024 5472 9 AS SEB banka Rāznas filiālē, kods bankā UNLALV2X, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums Ls 350. Tālrunis uzziņām: 64622210, 26555195.

 

 

IZSOLE

Riebiņu novada dome 2010. gada 12. aprīlī plkst. 12:00, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē, rīko ATKĀRTOTU ATKLĀTU MUTISKU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS TIESĪBU IZSOLI ar augšupejošu soli.

Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 12.04.2010. plkst. 11:00 novada domē, sekretariātā, Saules ielā 8, Riebiņos.

Izsolē paredzēts: nomas tiesību iegūšana uz nekustamo īpašumu – „CEPERU EZERS” ar kadastra Nr.7648-004-0269 2,71ha platībā un ZEMES GABALS ar kadastra Nr.7648-004-0199 1,28ha platībā, kas atrodas Riebiņu novada Galēnu pagastā.

Izsoles sākuma cena Ls 10,76. Maksāšanas līdzeklis 100% latos. Izsoles solis Ls 5,38. Izsoles dalības maksa ir Ls 10,00., kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Unibanka, kods UNLALV2X026 līdz izsoles dienai.

Ar izsoles noteikumiem līdz izsoles dienai var iepazīties darbdienās no pulksten 8:30 līdz 17:00 Riebiņu novada domes kancelejā – 3. stāva 10. kabinetā Saules ielā 8, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.

Izsoles noteikumi

 

 

Jaunumi par nekustamā īpašuma nodokli. Izmaiņas nodokļa aprēķinā 2010. gadam

 

 

 

 

P A Z I Ņ O J U M S

Riebiņu novada dome 2010.gada 9. martā pulksten 10:00 Riebiņu novada, Riebiņu pagasta, Riebiņos, Saules ielā 8, Riebiņu novada domē 103. kabinetā rīko cirsmu izsoli ar augšupejošu soli Ls 0,50 par m3.

 

Cirsmu izsole ar augšupejošu soli Ls 0,50 par m3 tiek rīkota:

 

”KADIĶIS” ar kadastra Nr. 7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, galvenā cirte – kailcirte) 1ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 208 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr.7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, kopšanas cirte) 3,60ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 192,00 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr.7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, kopšanas cirte) 0,60ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 11,00 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr.7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, kopšanas cirte) 2,80ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 93,00 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr.7670 002 0068 (kvartāla Nr.1, kopšanas cirte) 1,30ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 62,00 m3;

„KADIĶIS” ar kadastra Nr. 7670 002 0068 (kvartāla Nr. 1, kopšanas cirte) 2,50 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 78,00 m3.

 

Izsoles sākumcena 6 880 lati. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz izsoles dienai katru darbdienu no plkst. 9:00 – 17:00 Riebiņu novada domes lietvedībā Saules ielā 8, Riebiņos.

 

Maksa par izsoles noteikumu saņemšanu tiek noteikta 20,00 lati. Izsoles dalībniekam pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

 

Maksājumi veicami Riebiņu novada domes norēķinu kontā LV12UNLA0050005638857 A/S SEB bankas Preiļu filiālē, kods UNLALV2X.

 

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja izsoles dalībnieks pieteikumam izsolei pievieno apliecinājumu par iemaksu bankas kontā. Nodrošinājums tiek ieskaitīts izsolāmās cirsmas vērtībā vai atmaksāts, ja pretendents zaudē.