Notikumu kalendārs

    Marts    

Maksas pakalpojumi

Riebiņu novada domes un pagastu teritoriālo pārvalžu sniegtie pakalpojumi un maksa par tiem

 

APSTIPRINĀTI

Riebiņu novada domes 23.08.2005. sēdē; lēmums Nr. 4 (protokols Nr. 19)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 13.06.2006. sēdē; lēmums Nr. 6 (protokols Nr. 10)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 10.06.2008. sēdē; lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 10)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 09.09.2008. sēdē; lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 17)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 15.02.2011. sēdē; lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 2)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 17.01.2012. sēdē; lēmums Nr. 1 (protokols Nr. 2)

GROZĪJUMI

Riebiņu novada domes 15.03.2016. sēdē; lēmums Nr. 2 (protokols Nr. 5)

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu,

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 3. daļu

 

1.Maksas pakalpojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas.

2.Maksa par pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā tiek iekasēta pirms pakalpojuma saņemšanas domes vai pagastu pārvalžu kasēs, par pakalpojuma nomaksu tiek izsniegta kvīts.

3.Nodeva tiek ieskaitīta Riebiņu novada budžetā. No iekasētās summas jānodrošina nodokļu un citu obligāto maksājumu veikšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4. Maksa par pakalpojumiem:

 

Maksas pakalpojumu objekts

Maksa par pakalpojumu (EUR/par vienību bez PVN)

Fotokopiju izgatavošana - A4 formāta loksne

0,07

Fotokopiju izgatavošana – A3 formāta loksne

0,14

Teksta lāzerizdruka – melnbalta – A4 formāta loksne

 

0,07

Attēla lāzerizdruka – melnbalta - A4 formāta loksne

 

0,14

Teksta lāzerizdruka – krāsu – A4 formāta loksne

0,28

Attēla lāzerizdruka – krāsu – A4 formāta loksne

0,71

Skanēšana – par lappusi

0,07

Faksa pārraidīšana (Latvijas robežās) :

 • pirmā lapa
 • katra nākošā

 

0,36

0,21

Faksa pārraidīšana (Ārpus Latvijas robežām):

 • pirmā lapa
 • katra nākošā

 

0,43

0,28

Ienākošais fakss -  par lapu

0,14

Interneta izmantošana (stundā)

Iestādēs, kur ir noteikts, par brīvu;

Citur – 0,71

Kopēšana disketē (pašvaldības iestādes diskete)

0,43

Ierakstīšana CD-ROM (klienta CD)

0,21

Ierakstīšana CD-ROM (pašvaldības iestādes CD)

0,78

Asenizatora (traktormucas) pakalpojumi 1h

20.00

Strādnieka santehniķa darbs 1h

15,00

Maksa par kultūras nama zāles nomu Riebiņu novada teritorijā deklarētajām personām

Līdz 3 stundām – EUR 42,69 (neatkarīgi  no stundu skaita); par katru nākamo stundu EUR 1,42

Maksa par kultūras nama zāles nomu komerciāla rakstura pasākumiem

15% no ienākumiem, bet ne mazāk kā 28,46

Maksa par kultūras nama zāles nomu nekomerciāla rakstura pasākumiem (prezentācijām, viesībām, ballēm pie galdiņiem)

99,60

Sludinājuma (izņemot pirkšanas – pārdošanas sludinājumus), apsveikuma, līdzjūtības izvietošana laikrakstā „Riebiņu novada ziņas” (1cm2)

0,43

Izcenojumi par ploterizdrukām no teritorijas plānojuma:

 

Formāts A0

11,38

Formāts A1

8,54

Formāts A2

5,69

Formāts A3

4,27

Formāts A4

2,85

  Saliekamās skatuves noma, uzstādīšana un demontāža

500,00/diennaktī; katra nākamā diennakts 50,00

 

Par e-pakalpojumiem Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļā: 

1.Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana.

2.Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana.

3.Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.

 

Iepriekš minētie e-pakalpojumi pieejami šeit

 

Apstiprina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa grozījumus

 

2019. gada 19. jūlija domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt vienam daudzdzīvokļu un individuālās mājas iedzīvotājam, kuri izmanto pašvaldības noteiktās atkritumu savākšanas vietas un norēķinās par pakalpojumu ar pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu mēnesī EUR 1,22 (bez PVN), EUR 1.48 ar PVN. Noteikts, ka lēmumā noteiktais atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar 2019. gada 1.septembri.

 

Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu tarifiem

 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Maigonis Mediņš, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Jāzeps Ivanāns, Jānis Kupris, Andris Pastars, Ivans Ludāns, Inese Kunakova), pret, atturas nav, nolemj:

 1. Grozīt Riebiņu novada domes 2012.gada 14.februāra lēmuma Nr.7 (prot. Nr.3) 6.punktu, aizstājot vārdus „līdz 2015. gada 30. aprīlim” ar vārdiem „līdz 2015.gada 31.augustam”.
 2. Apstiprināt dzeramā ūdens tarifu – EUR 1,05 par vienu kubikmetru (bez PVN), ja dzīvoklī, mājā, fermā vai citās būvē ir uzstādīts ūdens skaitītājs.
 3. Apstiprināt notekūdeņu (kanalizācijas) savākšanas tarifu - EUR 0,80 par vienu   kubikmetru (bez PVN),  ja dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē ir  uzstādīts ūdens skaitītājs.
 4. Apstiprināt šādus mēneša maksas tarifus par ūdeni un notekūdeņu savākšanu  (bez PVN), gadījumos, kad dzīvoklī, mājā, fermā  vai citās būvē nav  uzstādīts ūdens skaitītājs, par vienu vienību: 

Patērētāji

Maksa par ūdeni

EUR/par vienību

(bez PVN)

Maksa par notekūdeņu savākšanu EUR/par vienību (bez PVN)

Daudzdzīvokļu mājas (viens cilvēks)

6.75

5,07

Ģimenes mājas  (viens cilvēks)

9,00

6,75

Liellopi

4,50

3,38

Sīklopi un cūkas

2,26

1,69

 1. Noteikt, ka jaunos tarifus sāks piemērot no 2015. gada 1. septembra.
 2. Noteikt, ka ar 2015.gada 1.septembri spēku zaudē 2012. gada 14. februāra domes lēmums Nr. 7 „Par ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu tarifa aprēķinu”.
 3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.