Notikumu kalendārs

    Janvāris    

Uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai tiks sakārtots vēl viens objekts

22.12.2020, 13:52

 

Riebiņu novada dome realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/005 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”, kur Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu novada dome kā projekta sadarbības partneris.

 

Projekta vispārējais mērķis ir Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

 

      

 

      

Attēlos: autoveļa Nr. 1 Polkorona - Voveri esošās situācijas fotofiksācijas

 

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Riebiņu novada Stabulnieku pagastā esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas Riebiņu novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Veicot Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr.1 Polkorona – Voveri km 0.650 – 2.720 ceļa infrastruktūras uzlabošanu, tiks veicināta vietējo uzņēmēju un saimniecisko darbu veicēju konkurētspēja, uzlabojot un atjaunojot ceļa infrastruktūru. Rezultātā tiks veicināta vietējās uzņēmējdarbības attīstība, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu lauku teritorijās. Projekta rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas, paplašināts uzņēmējiem pieejamo pakalpojumu klāsts un sakārtota publiskā infrastruktūra.

 

Projekta plānotās aktivitātes atbilst projekta izvirzītajam mērķim un SAM 5.6.2. mērķim. Projekta kopējās izmaksas – EUR 400 000.00, no kurām ERAF ir EUR 340 000.00, valsts budžeta un pašvaldību finansējums – EUR 60 000.00.

 

Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības – tiks atjaunota 3.50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu novadā, izveidotas jaunas 5 darba vietas un EUR 340 000.00 komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos.

 

Projekta īstenošanas ilgums – 24 mēneši. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts ceļa posms Nr.1 Polkorona – Voveri km 0.650 - 2.720 garumā. Kopējā garumā 2,07 km.

 

Projekta ietvaros tiks veikta caurteku un ūdens novades sistēmas sakārtošana: sakārtojot meliorācijas sistēmu un iztīrot novadgrāvjus ceļa blakus teritorijā. Uz ceļa posma paredzēts  Polkorona –Voveri 0.650-2.720 asfaltbetona segums. Tiks uzlabots ceļa tehniskais stāvoklis, paaugstināts satiksmes drošība un komforts, samazinās ceļu uzturēšanas darbu apjomi, ļaus nodrošināt drošu piekļūšanu teritorijā esošajiem īpašumiem un ražošanas uzņēmumiem, tā veicinot ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas attīstību, kā arī vienkāršojot ceļa uzturēšanas darbus.

 

Aicinām  autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

Ja rodas kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai ekspluatāciju, lūgums sazināties ar Riebiņu novada ceļu būvinženieri Andri Bilzēnu (t. 29453676).

 

 

Informāciju sagatavoja Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

 

Dalīties ar galeriju: