Notikumu kalendārs

    Septembris    

Vakance - Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja amats

21.08.2020, 15:00

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 

            Augstākā izglītība;

          Ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze pašvaldības iestādē;

          Izpratne par pašvaldības funkcijām;

            Prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;

          Labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;

   Labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;

          B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Galvenie pienākumi:

 

Organizēt pagasta teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu;

Aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšana teritorijā sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru, Valsts probācijas dienestu un novada sociālo dienestu;

Savas kompetences ietvaros veikt ceļu un pārvaldes ēkas uzraudzību, remontdarbu organizēšanu, ēkas ekspluatācijas nodrošināšanu atbilstoši normatīvajai bāzei;

Veikt sagādnieka pienākumus;

Pārraudzīt pagasta dzīvojamā fonda izmantošanu, nomas zemju apsaimniekošanu, nodrošināt līgumisko bāzi sadarbībā ar novada juristiem;

Pagasta teritoriālajā pārvaldē saņemto dokumentu aprites nodrošināšana, tajā skaitā izziņu izsniegšana, iesniegumu pieņemšana;

Materiālā atbildība par mazvērtīgo inventāru un pamatlīdzekļiem;

Darbs ar datu bāzēm un reģistriem;

Nekustamā īpašuma nodokļa, maksas pakalpojumu un nodevu iekasēšana;

Pārraudzīt un nodrošināt sadarbību ar Komunālās nodaļas strādniekiem un kurinātājiem;

Veic citus izpilddirektora vai priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus un norādījumus amata  kompetences ietvaros.

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
  • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
  • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

 

Mēs piedāvājam:

  • Atbildīgu un dinamisku darbu;
  • Darba algu 665,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, e­-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Riebiņu novada domē pie sekretāres  Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, vai, sūtot elektroniski riebini@riebini.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja amatu”.

 

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 21. augusta plkst. 15.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai. 

Dalīties ar galeriju: