Notikumu kalendārs

    Februāris    

Uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem

03.09.2019, 11:16

 

Latgales plānošanas reģions informē, ka tiek izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē.

 

Pieteikties grantam var persona, kas bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs gadus un ir atgriezusies Latvijā ne vairāk kā pirms gada.  Par dzīves vietas maiņu ir uzskatāms deklarēšanās brīdis.

 

 

Kopējais atbalsta pasākuma finansējums Latgales plānošanas reģionā sastāda 40 000 EUR. Viena projekta maksimālais līdzfinansējums ir 10 000 EUR.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 2.septembra līdz 2019. gada 4. oktobra plkst. 17:00 (ieskaitot).

 

“Atgriešanās grantu” konkurss tiek rīkots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)  ietvaros.

 

Kopējais projekta finansējums uzņēmējdarbības atbalstam ir 200 000 EUR, katrā plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz 4 projekti.

 

 

Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas nolikums

 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”

 

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem  Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), lai nodrošinātu  remigrācijas atbalsta pasākumu dalībnieku (turpmāk – Pasākuma dalībnieks) projektu iesniegumu vērtēšanu un remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma (turpmāk – Finansējums) izmaksu.
  2. Ievērojot Noteikumu 27. punktu, projektu iesniegumu vērtēšanu veic plānošanas reģiona izveidota un plānošanas reģiona attīstības padomes apstiprināta vērtēšanas komisija piecu cilvēku sastāvā.
  3. Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta otro daļu vērtēšanas komisijas locekļi, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, ir uzskatāmi par valsts amatpersonām.
  4. Finansējums netiek piešķirts saimnieciskās darbības veicējam, kurš ir vērtēšanas komisijas loceklis, kā arī vērtēšanas komisijas loceklim, kurš plāno uzsākt saimniecisko darbību.
  5. Projektu iesniegumu iesniegšanai vērtēšanai un Finansējuma izmaksāšanai ir plānots šāds laiks grafiks:

Aktivitāte

Datums

Projektu iesniegumu iesniegšana

02.09.2019. – 04.10.2019. (ieskaitot)

Projektu iesniegumu vērtēšana

10 darbdienu laikā no iesniegšanas termiņa beigu datuma.

Administratīvā akta izdošana par finansējuma saņēmējiem

Nākamajā darbdienā pēc projektu iesniegumu vērtēšanas beigām.

Līgumu parakstīšana ar finansējuma saņēmējiem

Ne vēlāk kā desmit darbdienas kopš administratīvā akta spēkā stāšanās.

Maksājuma pieprasījuma un pamatojošo dokumentu iesniegšana

Pēc līguma noslēgšanas.

Finansējuma izmaksa

Piecu darbdienu laikā no maksājuma pieprasījuma un pamatojošo dokumentu apstiprināšanas, bet ne vēlāk ka līdz 2019. gada 30. decembrim.

 

 

 1. Projekta iesnieguma iesniegšana
  1. Pasākuma dalībnieks rakstiski sagatavotu projekta iesniegumu iesniedz kādā no šādiem veidiem:
   1.  
   2.  
   3. pasts@lpr.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā).
 2. Projekta iesniegums tiek iesniegts formā, kas ir noteikts šī Nolikuma Pielikumā un satur informāciju, kas ir minēta Noteikumos. Projekta iesniegumam ir jāatbilst prasībām, kas minētas Dokumentu juridiskā spēka likumā, kā arī Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  
 3. Projekta iesniegumu iesniedz tajā plānošanas reģionā, kurā Pasākuma dalībnieks veic vai pēc Finansējuma saņemšanas plāno uzsākt saimniecisko darbību.
 4. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 2.septembra līdz 2019. gada 4.oktobrim plkst. 16:00 (ieskaitot).
 5. Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms šī Nolikuma 2.4. apakšpunktā minētā termiņa. Atbilde ir jāsniedz trīs darbdienu laikā no jautājuma iesniegšanas dienas.
 6. Vērtēšanas komisija izvērtē projektu iesniegumus 10 darbdienu laikā no iesniegšanas termiņa beigu datuma un paziņo lēmumu nākamajā darba dienā pēc izvērtēšanas.

 

 1. Projekta iesnieguma noformēšanas prasības
  1. Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā (vārdu skaits nepārsniedz 900) latviešu  valodā un elektroniski vai papīra formā iesniedz vērtēšanai plānošanas reģionā, kurā Pasākuma dalībnieks veic vai pēc Finansējuma saņemšanas plāno uzsākt saimniecisko darbību.
  2. Ievērojot Nolikuma 3.1. apakašpunktā norādīto, projekta iesniegumā norādāma  šāda informācija:
   1.  
   2.  
   3.  
   4.  
 2. Atbilstoši Noteikumu 14. punktam, Pasākuma dalībnieks, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, iesniedzot projekta iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai, projekta iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

 

 1. Projekta iesniegumu vērtēšana
  1. Vērtēšanas komisija projekta iesniegumu nevērtē, ja konstatē neatbilstību vismaz vienai no šādām prasībām:
   1.  
   2.  
   3.  
   4.  
 2. Atbilstoši projekta iesniegumā norādītajai informācijai, katram projekta iesniegumam vērtēšanas komisija aprēķina rezultātu atbilstoši Noteikumu pielikumam “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji”, projektu iesniegumi tiek vērtēti konkursa kārtībā. Vērtēšanas komisija sarindo projektu iesniegumus iegūto rezultātu secībā.
 3. Projekta iesnieguma rezultātu nosaka, izvērtējot šādus Noteikumu pielikumā noteiktos kritērijus ar šādu īpatsvaru no kopējā vērtējuma un tos summējot, saskaņā ar Noteikumu pielikumā norādīto formulu:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
 4. Vērtēšanas sistēma – punktu skala:

 

 

Kritērijs

Vērtēšanas sistēma – punktu skala

A

Saimnieciskās darbības apraksts

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,1)

Saimnieciskās darbības apraksta apakšpunkti:

 1. saimnieciskās darbības mērķis;
 2. saimnieciskās darbības pamatmodelis;
 3. peļņas potenciāls un naudas plūsma triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
 4. vietējo un reģionālo resursu (tai skaitā spēju) efektīva izmantošana konkrētās saimnieciskās darbības ietvaros.

 

Nav ietverts un pamatots neviens no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

Kritērijs ir izslēdzošs

Ietverti un pamatoti viens līdz divi no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

1

Ietverti un pamatoti trīs no A kritērijā norādītajiem saimnieciskās darbības apraksta apakšpunktiem

2

Ietverti un pamatoti visi A kritērijā norādītie saimnieciskās darbības apraksta apakšpunkti

3

B

Saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai piesaistīto investīciju apmērs

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,3)

 

Saimnieciskā darbība nekvalificējas remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai – piesaistīto investīciju apmērs nav pamatots vai ir mazāks par 50 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

Kritērijs ir izslēdzošs

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 50 % līdz 74 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

1

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 75 % līdz 99 % no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

2

Piesaistīto investīciju apmērs ir līdzvērtīgs 100 % un vairāk no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra

3

C

Aprēķins par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,5)

 

Saimnieciskā darbība nekvalificējas remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanai – remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas nav pamatots vai ir mazāks nekā 100 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

Kritērijs ir izslēdzošs

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 100 % līdz 124 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

1

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 125 % līdz 149 % attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

2

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir 150 % un lielāks attiecībā pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru

3

D

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā esošo bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam

(īpatsvars kopējā vērtējumā – 0,1)

Kritērijs nav izslēdzošs

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā nav bērnu

0

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir viens vai divi bērni

1

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir trīs vai četri bērni

2

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā ir pieci bērni vai vairāk

3

Rezultātu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

Rezultāts = A punktu skaits x 0,1 + B punktu skaits x 0,3 + C punktu skaits x 0,5 + D punktu skaits x 0,1

 

 1. Gadījumā, ja vairākiem projektu iesniegumiem ir vienāds rezultāts, tad vērtēšanas komisija dod priekšroku projekta iesniegumam, kura:
  1.  
  2.  
 2. Gadījumā, ja projektu iesniegumi, kuri ir saņēmuši augstāko rezultātu, sev nepieciešamo Finansējuma summu ir norādījuši mazāku nekā 10 000 euro, vērtēšanas komisija to finansējuma daļu, kas palikusi neizmantota, ir tiesīga piešķirt nākamajam vai nākamajiem projektu iesniegumiem, kas secīgi uzrādījuši augstākos rezultātus.
 3. Vērtēšanas komisijai ir tiesības:
  1.  
  2.  
  3.  
 4. Atbalstu nepiešķir, ja, ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā pirms pasākuma dalībnieka projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ievietoto informāciju, ir konstatēts, ka pasākuma dalībniekam Latvijā ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
 5. Atbalstu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.
 6. Vērtēšanas komisija izdod administratīvo aktu (lēmumu) par finansējuma saņēmējiem, ar kuriem plānošanas reģions slēdz individuālu līgumu par finansējuma saņemšanu. Līgumu noslēdz ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc administratīvā akta stāšanās spēkā.
 7. Vērtēšanas komisijas sēdi, kurā tiek lemts par finansējuma saņēmējiem vada vērtēšanas komisijas vadītājs,  kurš norīko arī sēdes protokolētāju. Vērtēšanas komisijas sēdes protokolu paraksta klātesošie vērtēšanas komisijas locekļi. Vērtēšanas komisijas sēdes protokols tiek sagatavots nākamajā darbdienā pēc vērtēšanas komisijas sēdes.
 8. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga un tā var pieņemt lēmumu par finansējuma saņēmējiem, ja tajā piedalās vismaz četri vērtēšanas komisijas locekļi.
 9. Administratīvais akts (lēmums) tiek sagatavots saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
 10. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu un Paziņošanas likuma 8. panta trešo daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrās daļas noteikumiem, ja administratīvo aktu sūta pa elektronisko pastu, tas uzskatāms par paziņotu otrajā darbdienā pēc tā nosūtīšanas.
 11. Vērtēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

 

 

 1. Finansējuma izmaksa
  1. Finansējumu izmaksā šādā kārtībā:

5.1.1. pēc projekta iesniegumā norādīto attiecināmo izmaksu rašanās pasākuma dalībnieks iesniedz plānošanas reģionā izmaksas pamatojošos dokumentus un maksājuma pieprasījumu;

5.1.2. ja Noteikumu 27. punktā minētā vērtēšanas komisija apstiprina pamatojošos dokumentus un maksājuma pieprasījumu, finansējumu izmaksā piecu darbdienu laikā pēc to apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. decembrim.

 1. Par izmaksu pamatojošajiem dokumentiem tiek uzskatīti atbilstošā veidā noformēti un apliecināti rēķini, pavadzīmes, čeki, bankas maksājuma izdrukas u.tml.
 2. Vērtēšanas komisija pārbauda, vai attiecināmās izmaksas atbilst nosacījumiem, kas definēti Noteikumu 21. punktā (“Attiecināmās izmaksas”) un 22. punktā (nosacījums, ka attiecināmās izmaksas radušās no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).
 3. Ja attiecināmās izmaksas neatbilst nosacījumiem, kas ir noteikti Noteikumos, tad Finansējuma izmaksa netiek veikta.

 

 

 

 

2019.gada 30.augustā

Latgales plānošanas reģiona

Attīstības padomes priekšsēdētājs                                       Gunārs Upenieks

 

 

 

 

Pielikums

Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas nolikumam (instrukcijai)

 

Remigrācijas atbalsta pasākuma projekta iesniegums

 

1.daļa – Informācija par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieku (projekta iesniedzēju)

Lūdzam aizpildīt tikai iekrāsotos anketas laukus

 

Projekta identifikācijas numurs

Aizpilda vērtēšanas komisija

Projekta iesniedzējs ir: (atbilstošo pasvītrot)

 • Fiziska persona, kura plāno uzsākt saimniecisko darbību;
 • Fiziska persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs;
 • Juridiska persona – saimnieciskās darbības veicējs

 

Fiziska persona – remigrants (aizpildāms obligāti)

Vārds, uzvārds

Aizpilda projekta iesniedzējs

Personas kods

Aizpilda projekta iesniedzējs

Tālrunis, e-pasts

Aizpilda projekta iesniedzējs

 

Juridiska persona (ja attiecināms)

Nosaukums

Aizpilda projekta iesniedzējs

Vienotais reģistrācijas numurs

Aizpilda projekta iesniedzējs

Juridiskā adrese

Aizpilda projekta iesniedzējs

Faktiskā adrese

Aizpilda projekta iesniedzējs

Tālrunis, e-pasts

Aizpilda projekta iesniedzējs

 

2.daļa – Atbilstība remigrācijas atbalsta pasākuma dalības nosacījumiem

 

 1. Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks (turpmāk anketā Projekta iesnieguma iesniedzējs) ir remigrants:
 • Latvijas pilsonis
 • Latvijas nepilsonis
 • persona, kurai piešķirts repatrianta statuss
 • persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē
 • minētās personas ģimenes locekļi (bērns, vecāks vai laulātais, ja ģimenē ir vismaz viens bērns), ja tie atgriežas vai pārceļas, plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar iepriekš minētajām personām

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs:
 • veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas brīža
 • pēc remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanas plāno uzsākt saimniecisko darbību Latvijas teritorijā

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs ir bijis ilgstošā prombūtnē no Latvijas (ilgāka par trim gadiem), kopš ārvalsts adreses norādīšanas Iedzīvotāju reģistrā:
 • Nē (šāds projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst konkursa prasībām)

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs
 • plāno atgriezties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un uz brīdi, kad tiek slēgts individuāls līgums par remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņemšanu, norādīs deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi Latvijā  
 • kopš atgriešanās no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes līdz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim ne ilgāk kā vienu gadu ir deklarējis vai reģistrējis dzīvesvietas adresi Latvijā
 • kopš atgriešanās no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes līdz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim ilgāk kā vienu gadu ir deklarējis vai reģistrējis dzīvesvietas adresi Latvijā (šāds projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst konkursa prasībām)

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs:
 • neiesniedz projekta iesniegumu darbībās un nozarēs, kas ir noteiktas Noteikumu 17. punktā
 • iesniedz projekta iesniegumu darbībās un nozarēs, kas ir noteiktas Noteikumu 17. punktā (šāds projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst konkursa prasībām)

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 1. Projekta iesnieguma iesniedzējs iepriekš:
 • nav saņēmis de minimis atbalstu, vai arī ir saņēmis tādā apjomā un formā, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 vai Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (EK) Nr. 717/2014, vai Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 noteiktajam saskaņā ar pieteikumam pievienoto aizpildītajā de minimis uzskaites veidlapā iekļauto informāciju;
 • ir saņēmis de minimis atbalstu, kas pārsniedz maksimālo apmēru (šāds projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst konkursa prasībām)

Lūdzam atbilstošo variantu pasvītrot

 

 

3.daļa – Informācija par saimniecisko darbību

Lūdzam aizpildīt tikai iekrāsotos anketas laukus, vārdu skaits nepārsniedz 900

 

A

Saimnieciskās darbības apraksts

Saimnieciskās darbības mērķis

Aizpilda projekta iesniedzējs

Saimnieciskās darbības pamatmodelis

Aizpilda projekta iesniedzējs, t.sk., norādot saimnieciskās darbības dzīvotspējas pamatojumu, kā arī saimnieciskās darbības NACE kodu

Peļņas potenciāls un naudas plūsma triju gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

Aizpilda projekta iesniedzējs

Vietējo un reģionālo resursu (tai skaitā spēju) efektīva izmantošana konkrētās saimnieciskās darbības ietvaros

Aizpilda projekta iesniedzējs, t.sk., norādot, kā konkrētajā saimnieciskajā darbībā tiks izmantoti vietējie un reģionālie resursi, piemēram, izejvielas ražošanas procesā, vietējo speciālistu piesaiste

Pieprasītais remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmērs

Aizpilda projekta iesniedzējs, t.sk., norādot plānotās izmaksu pozīcijas.

Nosacījumi pieprasītajam finansējuma apmēram:

 • nepārsniedz 10 000 euro;
 • nepārsniedz remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo trīs gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža;
 • tiek nodrošināts ar piesaistītajām investīcijām vismaz 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apjoma.

 

Attiecināmo izmaksu pozīcijas:

 • pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi (zemesgabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas) un nemateriālie ieguldījumi (patenti, licences, preču zīmes, firmas zīmes, koncesijas un datorprogrammas), kas atbilst šādiem nosacījumiem
  • tie nepieciešami saimnieciskās darbības mērķa sasniegšanai, darījumos izmantojot ekonomiski izdevīgāko pieeju;
  • tos izmanto vienīgi remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja saimnieciskās darbības veikšanas vietā;
  • ne mazāk kā trīs gadus no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas tos iekļauj remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēja bilances aktīvu sadaļā vai iekļauj saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;
 • apgrozāmie līdzekļi līdz 20 % apmēram no kopējām paredzētajām izmaksām remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma ietvaros – izejvielu, materiālu iegādei, kā arī citām izmaksām, kas nepieciešamas saimnieciskās darbības mērķa sasniegšanai (izņemot izmaksas atlīdzībām, apmācību un konsultāciju izdevumiem).

Par attiecināmajām izmaksām tiek uzskatītas tikai tās izmaksas, kas ir radušās no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas

B

Saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai piesaistīto investīciju apmērs un pamatojums

Piesaistīto investīciju apmērs ir:

 1. nepamatots vai ir mazāks par 50% (neatbilst konkursa prasībām)
 2. 50% līdz 74%
 3. 75% līdz 99%
 4. 100% un vairāk

no remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēra.

Aizpilda projekta iesniedzējs:

norādot apmēru, aprēķinus un pamatojumu par piesaistīto investīciju apmēru un atzīmējot atbilstošo % apmēru, kā arī aprakstot piesaistīto investīciju pozīcijas un norādot citu būtisku informāciju.

Piesaistītajām investīcijām var izmantot šādus resursus:

 • savus resursus finanšu līdzekļu veidā, kas saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā tiks ieguldīti pamatlīdzekļos (izņemot transportlīdzekļus) pēc projekta iesnieguma iesniegšanas brīža, bet līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai. Pamatlīdzekļiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem:
  • pamatlīdzekļi pieder remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam un līdz maksājuma pieprasījuma brīdim tiek iekļauti bilances aktīvu daļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;
  • pamatlīdzekļi tiek lietoti projekta iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības īstenošanas un attīstības vai uzsākšanas vietā un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības mērķim ir saturiski papildinoši ieguldījumi projekta iesniegumā norādītajām attiecināmajām izmaksām;
 • ieguldījumu pamatlīdzekļos (izņemot transportlīdzekļus), ja:
  • ieguldījums veikts ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pamatlīdzekļi pieder remigrācijas atbalsta pasākuma dalībniekam un ir vai līdz maksājuma pieprasījuma brīdim tiek iekļauti bilances aktīvu daļā vai saimnieciskās darbības pamatlīdzekļu uzskaitē;
  • pamatlīdzekļi tiek lietoti projekta iesniegumā norādītajā saimnieciskās darbības īstenošanas un attīstības vai uzsākšanas vietā un atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam saimnieciskās darbības mērķim ir saturiski papildinoši ieguldījumi projekta iesniegumā norādītajām attiecināmajām izmaksām;
 • ārējo finansējumu (tai skaitā finansējumu un garantijas), kas piesaistīts no kredītiestādēm un ieguldīts saimnieciskās darbības īstenošanā un attīstībā vai uzsākšanā ne agrāk kā gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

 

C

Aprēķins un pamatojums par remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozēto kopējo maksājumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo trīs gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka prognozētais kopējais maksājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām nākamo trīs gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža ir:

 1. nepamatots vai mazāks nekā 100% (neatbilst konkursa prasībām)
 2. 100% līdz 124%
 3. 125% līdz 149%
 4. 150% un lielāka attiecība

pret remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma apmēru.

Aizpilda projekta iesniedzējs:

norādot aprēķinus un pamatojumu par prognozēto nodokļu maksājumu un atzīmējot atbilstošo % apmēru

 

 

D

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā esošo bērnu skaits līdz 18 gadu vecumam

Remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieka apgādībā:

 1. nav bērnu
 2. ir viens vai divi bērni
 3. ir trīs vai četri bērni
 4. ir pieci bērni vai vairāk

Aizpilda projekta iesniedzējs:

norādot atbilstošo variantu par bērnu skaitu

 

 

4.daļa – Projekta iesniegumā norādīto datu apstrāde

 

Jūsu personas datu apstrāde notiek balstoties uz tiesiskā pamata atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas e) apakšpunktam: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras ar mērķi īstenot, novērtēt un finansēt valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu (remigrācijas atbalsts) – izpildei.

 

Pārzinis: Latgales plānošanas reģions

 

Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tālrunis: +37165428111, e-pasts: pasts@lpr.gov.lv.

 

Personas datu saņēmēji:

Personas dati var tikt nodoti datu saņēmējiem:

1. tiesībsargājošajām iestādēm;

2. auditoriem, grāmatvežiem un citiem Latgales plānošanas reģiona personas datu apstrādātājiem;

3. valsts un pašvaldības iestādēm;

4. Latgales plānošanas reģiona partnerinstitūcijām un aktivitāšu uzraugošajām iestādēm.

 

Datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts: datuaizsardziba@lpr.gov.lv.

Datu nodošana uz trešajām valstīm:

Gadījumos, kad datu subjektu personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši apstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji, Latgales plānošanas reģions nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa nodrošināšanai.

 

Papildu informācija par personas datu apstrādi:

https://lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/personas-datu-apstrade-latgales-planosanas-regiona/#.XWYndXtRWUk

 

Parakstot šo pieteikumu, apstiprinu, ka:

 • visas šajā projekta iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu atbilstoši Noteikumiem, kas projekta iesniedzējam ir skaidri saprotami;
 • projekta iesniedzējs atbilst visām Noteikumos minētajām prasībām;
 • projekta iesniedzējs iesniegumu iesniegšanas vai vērtēšanas gaitā nav centies iegūt konfidenciālu informāciju vai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.

 

 

Vārds, Uzvārds

 

 

 

Datums un vieta

 

 

 

 

Paraksts*

 

 

 

 

* Ja pieteikuma iesniedzējs ir juridiska persona, konkursa pieteikumu paraksta persona, kurai, atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijai, ir paraksta tiesības.

Dalīties ar galeriju: