Notikumu kalendārs

    Jūnijs    

Pašvaldība izīrē nekustamo īpašumu

20.05.2019, 11:00

 

Riebiņu novada dome izīrē nekustamo īpašumu: dzīvokli  Bašķi 9 – 11,  Bašķi, Rušonas pagasta, Riebiņu novadā ar kadastra numuru 7670 900 0122, ar kopējo platību 49 m2, turpmāk tekstā – objekts. Īrnieks tiek noskaidrots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2019. gada 20. maijā  plkst. 11.00.

 

Objekta – dzīvokļa īres  izsoles sākuma cena noteikta – mēnesī EUR 10.29 (desmit euro  29 centi)  jeb 0.21 EUR par vienu m2. Noteikt objekta izsoles soli – EUR 2,00 (divi euro 00 centi).

 

Noteikts, ka papildus īres maksai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, apsaimniekošanas izdevumus,  komunālos maksājumus, bet par elektroenerģijas padevi  īrnieks slēdz atsevišķu līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.

 

Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.

Dalīties ar galeriju: