Notikumu kalendārs

    Augusts    

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

05.02.2019, 15:37

 

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli M13, reģ. Nr. 51503065321, piederošā nekustamā īpašuma – Tirdzniecības centrs: Rēzeknes iela 2, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, ar kadastra numuru 7662 505 0061, iereģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļai ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000523326, nekustamais īpašums sastāv no ēkas (būves) pastāvīgs īpašums sastāv no vienas būves (kadastra apzīmējums 76620050811001), at5zīme – būve saistīta ar zemes vienību, kadastra apzīmējums  76620050811, Riebiņu pagasta zemesgrāmata nodalījuma Nr. 100000462695.

 

Zemes īpašnieks: Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrija, nodokļu maksātāja kods 90000014724, personā. Parādnieks: M13, reģ. Nr. 51503065321, Saules iela 8B, Riebiņu pag., Riebiņi, Riebiņu novads.

 

Piedzinējs: Riebiņu novada pašvaldība, reģistrācijas kods 90001882087; Valsts Ieņēmumu dienests, reģ. Nr. 90000069281.

 

Īpašuma izsoles sākumcena EUR 9000.00. Izsoles solis – EUR 300.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izole.

 

Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 2. februāra plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2019. gada 11. martā plkst. 13.00.

 

Visām personām, kas kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 27. februārim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 900.00, zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. Nr. 25077712171, depozīta kontā Nr. LV43TREL9199089001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: http://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

 

Papildus informācija par izsoli pieejama Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, raiņa bulvāris 3-1. kab., Preiļi, LV-5301, tālr. 29183199, fakss 65322515, e-pasts zanna.osipova@lzti.lv.

Dalīties ar galeriju: