Notikumu kalendārs

    Augusts    

Nekustamā īpašuma “Taureņi” izsole

28.02.2019, 10:00

 

Riebiņu novada dome piedāvā lauksaimniekiem iegādāties trešās izsoles izsolē Riebiņu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu “Taureņi” Riebiņu novada Rušonas pagastā. Izsole notiks šī gada 28. februārī plkst. 11.00 Saules ielā 8, Riebiņu novada domē (2. stāva 14. kabinetā) Riebiņos. Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles objekta adrese – „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra apzīmējums – 7670 012 0265. Zemesgabala kopplatība – 14,58 ha, tajā skaitā 10,68 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,95 ha meža zeme un 1,95 ha aizņem pārējās zemes (krūmi, purvi, ūdeņi, ceļi). Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577799 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2012. – 2024. gadam – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.  Zemesgabals iznomāts privātpersonām īstermiņa nomā. Izsoles objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 10 000,00. Maksājumi  par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR. Izsoles kāpuma solis ir EUR 1000,00. Nodrošinājuma nauda ir EUR 1000,00, kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.

 

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada 28. februārim plkst.10.00. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00, kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.

 

Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta  2019. gada 28. februārī plkst. 10.00.

 

Pielikums 11. lēmumam

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – NEAPBŪVĒTA ZEMESGABALA „TAUREŅI”, RUŠONAS PAGASTĀ, RIEBIŅU NOVADĀ

 

 TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMU PROJEKTS

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Nekustamā īpašuma - neapbūvēta zemesgabala „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā. (turpmāk tekstā - zemesgabals), izsoles noteikumi nosaka kartību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

1.2.   Izsole organizējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums".

1.3. Izsoli organizē un veic Riebiņu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Zemesgabala izsoles noteikumiem un dokumentiem, kas attiecas uz izsoles objektu, Riebiņu novada domes lietvedībā, Saules ielā 8, Riebiņos.

1.5. Noteikumos minēti šādi termini un jēdzieni:

 Dome - Riebiņu novada dome;                                                  

 Izsoles objekts – neapbūvēts zemesgabals „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā.

 Izsoles rīkotājs - Domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija.

1.6. Izsole notiek 28.februārī 2019.gadā, plkst.11.00 Riebiņu novada domē (2.stāva 14.kabinetā)                                                                                                                                                               Saules ielā 8, Riebiņos.

1.7. Izsoles veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

1.8. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi). Maksājumi  par nekustamo īpašumu veicami 100% EUR.

1.9.  Izsoles kāpuma solis ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi).

1.10. Nodrošinājuma nauda ir EUR 1000,00 (Viens  tūkstotis euro un 00 centi), kas sastāda 10% no nekustamā īpašuma sākumcenas un kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2019. gada 28.februārim  plkst.10.00.

1.11. Reģistrācijas maksa ir EUR 20.00 (divdesmit eiro 00 centi), kas jāieskaita Riebiņu novada domes kontā LV12UNLA0050005638857, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X026.

1.12.Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli publicējams laikrakstos „Latvijas Vēstnesis", Domes mājas lapā internetā www.riebini.lv.

1.13. Izsoles rezultātus apstiprina Dome.

 

2. Zemesgabala raksturojums

2.1. Izsoles Objekta adrese – „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā, īpašuma kadastra apzīmējums – 7670 012 0265.

2.2.   Zemesgabala kopplatība – 14,58 ha, tajā skaitā 10,68 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,95 ha meža zeme un 1,95 ha aizņem pārējās zemes ( krūmi, purvi, ūdeņi, ceļi) (1.pielikums – zemes situācijas plāna kopija)

2.3.  Zemesgabals – pašvaldības īpašums, reģistrēts Rušonas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000577799 uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.

2.4.   Zemesgabala atļautā izmantošana atbilstoši Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2012-2024. gadam – lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

2.5.  Zemesgabals iznomāts privātpersonām īstermiņa nomā.

2.6. Izsoles Objektu var apskatīt darbadienās no 8:30 līdz 12:30, iepriekš saskaņojot savu vizīti ar domes     nekustamā īpašuma speciālisti Ināru Upenieci. Telefons: 65392860.

 

3. Izsoles priekšnoteikumi

 3.1. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo nekustamo īpašumu.

3.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas vēstnesis” un pārtraukta  2019. gada 28.februārī plkst.10.00.

3.3. Izsoles dalībnieku piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi „Izsolei „Taureņi”, Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā”

 Piedāvājumā jānorāda:

- iesniedzēja vārdu un uzvārdu (personas kods) vai nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi,

- norēķinu konta numuru kredītiestādē,

- piedāvāto summu,

- jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem,

- rakstiskajam piedāvājumam jābūt pašrocīgi parakstītam,

- piedāvājuma iesniegšanas laiku, datumu.

3.4. Lai juridiska vai fiziska persona reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz piedāvājums (slēgta aploksne) - pieteikums un šādi dokumenti:

 

Juridiskām personām:

- Statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu

- Attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par iespējamo nekustamā īpašuma iegādi

- Kredītiestādes dokuments par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no

internetbankas

 

 

 

Fiziskām personām:

- Kredītiestādes dokuments par izsoles drošības naudas iemaksu vai izdruka no internetbankas

- Kredītiestādes dokuments par izsoles reģistrācijas maksas samaksu vai izdruka no internetbankas

 

3.5 Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.3. punkta apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku  reģistrācijas lapā.

3.6 Reģistrētajam izsoles dalībniekam pēc nodrošinājuma naudas iemaksas, (jāiesniedz kopija, uzrādot oriģinālu) izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.7. Piedāvājuma cenai ir jābūt vismaz „izsoles sākumcena” plus viens „izsoles kāpuma solis”, piedāvājot augstāku summu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.

 

4. Izsoles norise

1. Izsoles komisijas sekretārei pirms pretendenta reģistrācijas jāpārliecinās par izsoles drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu pašvaldības grāmatvedībā.

2. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.

3. Fiziskās un juridiskās personas netiek reģistrētas par izsoles dalībniekiem šādos gadījumos:

3.1. ja vēl nav sācies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.2. ja nav iesniegti šo noteikumu 3.3.punktā minētie dokumenti.

4. Pie ieejas izsoles telpā izsoles dalībnieks uzrāda personas apliecinošu dokumentu. Norādītajā rakstiskās izsoles stundā izsoles vadītājs pārbauda, vai reģistrētie izsoles dalībnieki ir ieradušies un iesnieguši piedāvājumus.

5. Pirms izsoles tās dalībnieki komisijas klātbūtnē izdara atzīmi izsoles noteikumos par piekrišanu izsoles noteikumiem, kas tiek fiksēts izsoles protokolā.

6. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi izsoles komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

7. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisijas sekretāre no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols.

8. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles vadītājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

10. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis Objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā objekta.

11. Izsoles komisija pieņem lēmumu svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā reģistrācijas un drošības nauda.

 

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

5.1. Pēc notikušās Izsoles rezultātu apkopošanas, Izsoles rīkotājs apstiprina Izsoles protokolu nākamajā Domes sēdē un pirkuma – pārdevuma līgumu deleģē parakstīt tās priekšsēdētājam.

5.2. Objekta nosolītājam septiņu dienu laikā pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Domē jāparaksta pirkuma - pārdevuma līgums un 30 dienu laikā no Pirkuma līguma parakstīšanas dienas jāsamaksā starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu. Ja Šie noteikumi netiek izpildīti - izsoles rīkotājam nav iesniegti bankas dokumenti par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, objekta nosolītājs zaudē tiesības uz izsolīto objektu. Izsole šai gadījumā tiek paziņota par nenotikušu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.

 

6. Pārējie noteikumi

6.1 Visiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījās izsolē, bet nepārsolīja izsolāmo nekustamo īpašumu, nedēļas laikā tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Reģistrācijas nauda atmaksāta netiek.

6.2 Dome lemj par objektu samaksātās summas izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

6.3 Izsoles rīkotāja rīcību var pārsūdzēt Domē.

6.4 Objekta nosolītājs – pircējs valdījuma un lietošanas tiesības uz Zemesgabalu iegūst pirkuma līguma spēkā stāšanās dienā.

6.5 Objekta pircējs īpašuma tiesības iegūst, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā, saņemot Zemesgrāmatu apliecību.

6.6 Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu jānostiprina Zemesgrāmatā līdz 2019.gada 1.martam.

6.7 Riebiņu novada Domei netiek noteiktas Zemesgabala pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības.

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs                                                                              P. Rožinskis

Dalīties ar galeriju: