Notikumu kalendārs

    Janvāris    

2018. gadā Riebiņu novada Galēnu un Stabulnieku pagastā tiks attīstīta komersantiem nepieciešamā publiskā infrastruktūra

01.02.2018, 18:56

 

Riebiņu novada dome 2018. gadā uzsāks realizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projektu Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” un projektu Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā”.

 

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00 pārbūve, autoceļa Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.45 pārbūve, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā: izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 16 Gribolva – Apšu mājas km 0.00-1.00, Nr. 27 Gribolva – z/s Liepas km 0.00-0.40 un Nr. 30 Gribolva – Vecbeči km 0.00-0.45 pārbūve būvprojekts.

 

Projekta ietvaros tiks veikta iepriekšminēto autoceļu ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem. Tāpat tiks veikta šo ceļu pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu, bet projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 535 500.00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.          

      

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.  

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 630 000.00, no tiem: ERAF finansējums EUR 535 000.00,valsts budžeta dotācija EUR 28 350.00, pašvaldības līdzfinansējums – EUR  66 150.00. Projekta īstenošanas vieta Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija, bet tā realizācijas periods 01.12.2017. – 31.12.2018.

 

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā” mērķis ir izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļu ceļa posmam: autoceļš Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši  km 1,11 - 1,69, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība. Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

 

Projekta rezultātā: izstrādāts “Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 pārbūve”  būvprojekts.

 

Projekta ietvaros tiks veikta iepriekšminētā autoceļa Stabulnieku pagastā ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī transportam, kas veic saražotās produkcijas transportēšanu. Tāpat tiks veikta šī ceļa pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība, piesaistīts projekta vadītājs un grāmatvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu, bet projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

 

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā EUR 130 000.00 apmērā, kā arī radīs 4 jaunas darba vietas.

 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Stabulnieku  pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  ir EUR 152 941.18, no tiem: ERAF finansējums EUR 130 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 16 058.83 un valsts budžeta dotācija – EUR 6882.35 un neattiecināmās izmaksas – EUR 19 294.72.

 

Projekta īstenošanas vieta – Riebiņu novada Stabulnieku pagasta administratīvā teritorija, bet tā realizācijas periods 01.12.2017. – 31.12.2018.

 

Attīstības un plānošanas daļa

 

Dalīties ar galeriju: