Notikumu kalendārs

    Februāris    

Jaunumi

Klasiskā manikīra kursi

06.03.2018, 09:35

Paziņojums par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

22.02.2018, 14:54

 

Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2018. gada 20. februāra lēmumu "Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu" (protokols Nr.4, 6.§) uzsākta jauna Riebiņus novada attīstības programmas izstrāde.

 

Par programmas izstrādes vadītāju apstiprināta Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele.

 

Tāpat tika apstiprināta Programmas izstrādes vadības grupa šādā sastāvā:

  1. Pēteris Rožinskis – Riebiņu novada domes priekšsēdētājs;
  2. Jāzeps Ivanāns – Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
  3. Juris Leicis – Riebiņu novada domes izpilddirektors;
  4. Sandra Sprindža – Riebiņu novada domes Sociālā dienesta vadītāja;
  5. Evelīna Visocka – Riebiņu novada domes Izglītības jautājumu koordinatore;
  6. Oskars Bērziņš – Riebiņu novada domes Jaunatnes lietu speciālists;
  7. Anna Erta – Riebiņu novada domes galvenā grāmatvede;
  8. Ilze Kudiņa – Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja;
  9. Sanita Kabakova – Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbība un tūrisms.

 

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības programmas izstrādei adresējami Riebiņu novada domei, Saules ielā 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi. Riebiņus novada pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu teritoriālajās pārvaldēs, kā arī iesniegt elektroniski: inese.jakovele@riebini.lv. Riebiņu novada attīstības programmu paredzēts izstrādāt līdz 2019. gada 20. februārim.

 

Riebiņu novada domes

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja

Inese Jakovele

Lasīt vairāk...

Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā 1. kārta" plānotās aktivitātes

20.02.2018, 15:21

 

Riebiņu novada dome realizē projektu "Veselības veicināšanas un slimību profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā 1. kārta". Plānotās aktivitātes februārī skatīt šeit.

Lasīt vairāk...

Jogas nodarbības

20.02.2018, 09:36

Absolventu salidojums Rušonas pamatskolā

17.03.2018, 18:00

Vingrošanas un jogas nodarbības Riebiņos

16.02.2018, 13:39

Vingrošanas nodarbības Rušonā

16.02.2018, 13:38

Vingrošanas nodarbības Stabulniekos

16.02.2018, 13:37

Riebiņu novada KC pasākumu plāns

01.02.2018, 13:52

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

14.02.2018, 11:32

 

E-pakalpojums - paziņojumi par zemesgrāmatā iesniegtiem nostiprinājuma lūgumiem. Vairāk info šeit...

Lasīt vairāk...

Top dāvana Latvijai - Ainavu dārgumu krātuve.

09.02.2018, 15:37

 

Top dāvana Latvijai - Ainavu dārgumu krātuve.

Piepildīsim to kopā!

 

2017. gada nogalē, apkopojot sabiedrības balsojuma rezultātus un Ainavu ekspertu padomes viedokli*, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika noteiktas 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, kas iekļautas topošajā elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē un par kurām šogad tiek veidota ceļojoša izstāde.

 

No Latgales plānošanas reģiona krātuvē tika iekļautas šādas 10 ainavas: Aglonas bazilikas ainava, Daugavas loku ainava, Daugavpils cietokšņa ainava, Latgales krucifikss lauku ainavā, Ludzas pilsētas ainava ar ezeriem un pilsdrupām, Lūznavas muižas ainava, Mākoņkalna apkārtnes ainava, Rāznas ezera ainava, Svētā Dominika Pasienes Romas katoļu baznīcas ainava un Zilupes senlejas ainava.

 

Lai piepildītu ainavu dārgumu krātuvi, aicinām ikvienu dalīties ar savām personīgajām vai ģimenes fotogrāfijām un pieredzes stāstiem par Latgales ainavu dārgumiem. Nav būtiski, vai fotogrāfija uzņemta pirms 100 gadiem vai pagājušajā gadā, tāpat – vai notikums saistīts ar svarīgām norisēm valsts vai katra personīgajā dzīvē. Ikviena liecība ir svarīga, lai labāk raksturotu mūsu ainavu dārgumus un palīdzētu tiem nostiprināties Latvijas vērtību krājumā!

 

Fotoattēlus un informāciju aicinām iesniegt tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 2018.gada 14.februārim! Ja savus atmiņu stāstus vēlaties gatavot rokrakstā, lūgums tos ieskenēt un sūtīt uz elektroniskā pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv. Rokrakstu un fotoattēlu skenēšanā un elektroniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams saņemt publiskajās bibliotēkās.

 

Pavisam balsošanas laikā, kas norisinājās no 2017. gada 15. augusta līdz 15. oktobrim, ir saņemti 45 382 balsojumi un atbalsts ir pausts visām 243 izvirzītajām ainavām. No kopējā balsojuma gandrīz 40% balsu tika atdotas tieši par Latgales ainavu dārgumiem, par ko izsakām pateicību ikvienam balsotājam!

 

*Ainavu ekspertu padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības un Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības.

 

Pateicoties par sadarbību,

 

            Latgales plānošanas reģiona

            Administrācijas vadītāja                                                I.Maļina- Tabūne

 

 

I.Kriškijāne

iluta.kriskijane@lpr.gov.lv

Lasīt vairāk...

Darba devēji var atrast vajadzīgos speciālistus, nodarbinot jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību un saņemot NVA finansiālu atbalstu

09.02.2018, 14:23

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju nodarbināt NVA reģistrētos jauniešus ar profesionālo vai augstāko izglītību, iesaistoties Eiropas Savienības (ES) fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" un saņemot finansiālu atbalstu. Darba vietai ir jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz 4 mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas. Jaunieti ar profesionālo vai augstāko izglītību nevar nodarbināt nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos.

 

ES fondu projekta “Jauniešu garantijas” vadītāja Laima Mirzojeva: “Šobrīd liels pieprasījums darba tirgū ir pēc tādiem augstas kvalifikācijas speciālistiem kā, piemēram, programmētājs, informācijas ievadīšanas operators, sistēmanalītiķis, juriskonsults, ekonomists, tirdzniecības aģents, projektu vadītājs, sociālais darbinieks un citas. Savukārt NVA uzskaitē ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo augstāko vai profesionālo izglītību, kuri varētu strādāt darba devēju pieprasītajās profesijās, taču viņi vēl nav ieguvuši darba pieredzi. Pasākums "Pirmā darba pieredze jaunietim" piedāvā iespēju darba devējiem ar NVA atbalstu piesaistīt uzņēmumam nepieciešamos darbiniekus, nodarbinot jaunos speciālistus pirmās darba pieredzes iegūšanai. NVA darbinieki palīdzēs darba devējiem izvēlēties viņu darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus. NVA reģistrēto jauniešu vidū ir programmētāji, komercdarbības speciālisti, juristi, juriskonsulti, jurista palīgi, loģistikas speciālisti, finansisti, skolotāji, projektu vadītāji, sabiedrisko attiecību speciālisti un daudzu citu kvalifikāciju ieguvēji. Pasākuma īstenošanas laikā darba devēji varēs praktiskajā darbā iepazīt jauna speciālista profesionālās spējas un sagatavot viņu darbam savā uzņēmumā. Daudzi jaunieši, kas piedalījās pirmās darba pieredzes iegūšanas pasākumā, vēlāk turpināja darbu uzņēmumos, kļūstot par labiem un perspektīviem darbiniekiem.  90% jauniešu pēc pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" pabeigšanas iekārtojas pastāvīgā darbā.”  

 

Pasākumā "Pirmā darba pieredze jaunietim" tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu pie darba devēja var strādāt sešus mēnešus.

 

NVA ik mēnesi darba devējam maksā dotāciju 200 eiro apmērā nodarbinātā jaunieša algai (jaunietim ar invaliditāti - 300 eiro). Darba devējam ir jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

 

NVA ik mēnesi dotē arī algu jauniešu darba vadītājam - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķir vienreizēju dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksā jauniešu veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, - līdz 711 eiro.

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam?

1. solis: Jāizdrukā pieteikuma forma NVA mājaslapā sadaļā ”Darba devējiem”.

2. solis: Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

3. solis: Līdz 2018. gada 19. februārim aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

 

Detalizētāka informācija par ESF projekta "Jauniešu garantijas" pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim" izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem”.

 

Informācija par pasākumu NVA Preiļu filiālē:

Raiņa bulvāris 19, Preiļi 2.kabinetā (atbildīgais darbinieks Dagmāra Skutele)

tālr. 65324315, mob. tālr. 20229351

 

Lasīt vairāk...

1-12 no 1472 jaunumiem

1 2 3 4

...

123