Notikumu kalendārs

    Februāris    

Jaunumi

Pilnveidota un uzlabota makšķerēšanas iespēju izmantošana Latvijas ūdeņos

19.02.2020, 13:13

 

Otrdien, 18. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos, kas pilnveidos un uzlabos makšķerēšanas un zemūdens medību iespēju izmantošanu Latvijas ūdeņos.

 

Jaunie noteikumi veicinās jūras makšķerēšanas (trolinga) attīstību Latvijas jūras ūdeņos: makšķerējot jūrā tālāk par divām jūras jūdzēm no krasta, makšķerēšanas rīku skaits vienai personai netiks limitēts. Šeit jāuzsver, ka daudzās Baltijas jūras valstīs makšķerēšana jūrā attīstās un ir ļoti populāra nodarbe, kas sniedz ieguldījumu arī jūras piekrastes ekonomikā.

 

Turpmāk tiks noteikts tikai atsevišķu kanālu un caurteču saraksts, kurās no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts makšķerēt. Tās ir 16 ūdenstilpes, kurās no zivju resursu aizsardzības viedokļa ir svarīgs sezonāls makšķerēšanas liegums. Iepriekš noteikumos bija paredzēts makšķerēšanas liegums no 1. marta līdz 30. aprīlim visos kanālos un caurtecēs Latvijā, kas savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un ezerus ar upēm, vai savieno ezerus un upes ar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Vārds “caurtece” nozīmēja, ka tā varēja būt arī jebkura upe. Praksē bieži veidojās diskusijas un strīdīgas situācijas par šī vārda piemērošanu un interpretāciju saistībā ar aizlieguma ievērošanu un kontroli. Turpmāk tiks mazinātas šādas interpretācijas iespējas un attiecīgo lieguma normu piemērošana notiks skaidri noteiktās konkrētās vietās, kuru skaits būs ierobežots atbilstoši zivju aizsardzības nepieciešamībai.

 

Saskaņā ar noteikumu izmaiņām makšķerēšanā vairs nebūs noteikts aizliegums sadalīt noķertās salakas un reņģes, jo makšķerējot šīs zivis bieži vien tiek izmantotas par ēsmu citu zivju makšķerēšanā, un tas neapdraud šo zivju resursu ilgtspēju.

 

Turpmāk, piedaloties makšķerēšanas sacensībās, organizētājam būs jāpārliecinās, vai dalībniekiem ir makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte.

 

Noteikumos būs arī precizēts, kurās Daugavas attekās, posmos un daļās Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā varēs nodarboties ar zemūdens medībām.

 

Reņģēm noteikts loma apjoma limits – tie būs 10 kilogrami.

 

Savukārt par noķertu stori nāksies maksāt ievērojamu sodu – 143 eiro par vienu zivi. Paredzēts arī sods par zivju sadalīšanas aizlieguma neievērošanu – 143 eiro par kilogramu.

 

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Apstiprina Riebiņu novada pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

19.02.2020, 10:16

2018. g. 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala iznomāšanas kārtību, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, nomas līguma noslēgšanas kārtību, apbūves tiesības piešķiršanas kārtību.

 

Noteikumos noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības zeme iznomājama rīkojot nomas tiesību izsoli (noteikumu 32.punkts). Savukārt nomas maksa nosakāma pēc pašvaldības domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinuma par vidējo tirgus nomas maksu gadā konkrētā pagastā. 2020.gada 21. janvārī dome apstiprināja nomas pakalpojumu maksas cenrādi, kas piemērojams tām lauksaimniecības zemēm, kuras paredzētas izmantot saimnieciskai darbībai.

 

RIEBIŅU novada pašvaldības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis

N.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Lauksaimniecības zemes nomas maksa*:

1.1.

Galēnu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

50,00

10,50

60,50

1.2.

Riebiņu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

50,00

10,50

60,50

1.3.

Rušonas pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.4.

Sīļukalna pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.5.

Silajāņu pagasts

kalendāra gadā par hektāru

49,00

10,29

59,29

1.6.

Stabulnieku pagasts

kalendāra gadā par hektāru

51,00

10,71

61,71

 

Piezīmes. *Zemesgabala minimālā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar cenrādi aprēķinātā nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka nekā 28 euro gadā.

 

Apstiprinātais nomas pakalpojumu maksas cenrādis piemērojams līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc 2020.gada 1.februāra. Nomas līgums slēdzams uz 6 gadiem, atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, noteiktais maksas cenrādis pārskatāms reizi 6 gados.

 

Līdz 2018.gada 30.jūnijam noslēgtiem līgumiem paliek spēkā konkrētā līgumā noteiktā nomas maksas aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā termiņa beigām. Līgumi, kas noslēgti pēc 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim tiks pārjaunoti atbilstoši domes pieņemtajam lēmumam.  

Lauksaimniecības zemju nomas maksas aprēķināšanas kārtība zemes reformas laikā neizpirktajām zemēm paliek iepriekšējā (0,5% no kadastrālas vērtības).

14.02.2020.

 

 

Apstiprināti Riebiņu novada domes “Saistošie noteikumi par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”

 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punkts paredz, ka pašvaldībai saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemes gabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.1, 30.2, un 30.3 apakšpunktā.

 

Ministru kabineta noteikumu 30.1 apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28 euro gadā, 30.2 un 30.3 apakšpunktā paredzētajos gadījumos nomas maksa gadā ir attiecīgi 0,5% un 1,5% no zemes gabala kadastrālas vērtības.

 

Nomas maksas apmērs, kas nosakāms atbilstoši MK noteikumu 30.2 apakšpunktam, nesedz nomas maksas administrēšanas izdevumus. Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu  un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, Riebiņu novada dome saistošajos noteikumos noteica lielāku nomas maksas apmēru par pašvaldības neapbūvētiem zemes gabaliem, kas iznomāti personisko palīgsaimniecību, t. sk. sakņu dārzu vajadzībām, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemes gabalā neveic saimniecisko darbību. Nomas maksa par zemes gabalu līdz 500m2 - 3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 7 euro gadā, par zemes gabalu no 501m2 līdz 5000m2 - 3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10 euro gadā, par zemes gabalu no 5001m2 līdz 20000m2 un lielāku - 3% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20 euro gadā. Neapbūvētam zemes gabalam, kas ir starpgabals un kura platība ir lielāka par 1,5ha – 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20 euro par hektāru. Saistošie noteikumi stājas spēkā no 2020.gada 1.aprīļa.

 

17.02.2020.

 

Riebiņu  novada pašvaldībā iespējams pieteikties no pašvaldības nomāt tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības.

 

Riebiņu novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2020.gada 27.februārim  plkst.17.00. Riebiņu novada domē, Saules ielā 8, Riebiņos, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama, juridiska persona- nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

3. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

4. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā;

 

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

 

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

 

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Riebiņu novada domes apstiprināto Riebiņu novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka to, ka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksu gadā. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 27.02.2020. plkst. 17.00.

 

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni 65392860.

 

 

 

Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

 

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Nekustamā

 Īpašuma

 nosaukums

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

7648 002 0328

0,6029

 Galēni, Galēnu pag.

30,15

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

7648 002 0410

0,4850

 Galēni, Galēnu pag.

28,00

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

7648 002 0455

0,6690

 Galēni, Galēnu pag.

33,45

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

7670 003 0085

2,4

 Antonišķi, Rušonas pag.

117,60

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

7670 003 0086

2,7

 Vilcāni, Rušonas pag.

132,30

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

6.

7670 003 0089 (daļa)

1,1

 „Cinīši”, Vilcāni, Rušonas pag.

53,9

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

7670 003 0090 (daļa)

3,2

 Vilcāni, Rušonas pag.

156,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

17.02.2020.

Lasīt vairāk...

Brunch ar uzņēmējiem

26.02.2020, 10:30

 

26. februārī LIAA Daugavpils biznesa inkubators sadarbībā ar Daugavpils Universitāti organizē uzņēmēju iedvesmas un pieredzes pasākumu “BRUNCH AR UZŅĒMĒJIEM” uz kuru ir aicināts ikviens, kuru interesē uzņēmējdarbība.

 

5 fantastiski uzņēmēju pieredzes stāsti par uzņēmējdarbību. Kā noticēt savam sapnim un uzdrošināties uzņemties risku? Ar ko nāksies saskarties ikdienā, ja esi nolēmis kļūt par veiksmīgu uzņēmēju? Kādu atbalstu LIAA Daugavpils biznesa inkubators var sniegt tavas idejas attīstībai? Kā inovācijas ietekmē uzņēmējdarbību un daudzi citi jautājumi uz kuriem mūsu pieredzējušie uzņēmēji sniegs atbildes.

 

 

Pasākumā ar saviem pieredzes stāstiem dalīsies uzņēmēji no:

 

Zīmola “Nester Custom” dibinātājs Aleksandrs. Aleksandram pieder radošā metālmākslas darbnīca, kur tiek veidotas unikālas metāla skulptūras un interjera dizaina mēbeles.

 

Bērnu būvēšanas konstruktora un zīmola “Brick Maker” īpašnieks Sergejs. Sergeja uzņēmums ražo konstruktorus, kur ar spēles elementu palīdzību tiek attīsta bērna iztēle, radošās spējas, bērna telpiskā un tēlainā domāšana.

 

Uzņēmuma SIA “XL food” mārketinga speciālists Artjoms. Uzņēmums ražo no dabīgiem izejmateriāliem lavašus, pitas un burgeru maizītes.

 

Dizaina ādas somu zīmola “Zelma Kraft” didinātāja Zelma. “Zelma Kraft” - klasiska dizaina vērtības, ilgspējīgi ādas aksesuāri.

 

Zīmola “Picu bode” uzņēmuma vadītājs Juris, kura uzņēmums piedāvā garšīgākās maltītes Preiļos.

 

Pasākuma laikā būs lieliska iespēja uzdot jautājumus gan uzņēmējiem, gan LIAA Daugavpils biznesa inkubatora pārstāvjiem.

 

Laiks: 26.februāris no plkst. 10:30-13:00.

 

Vieta: Parādes iela 1a, 130.auditorija, Daugavpils Universitāte.

 

Reģistrācija: facebook.com ->BRUNCH AR UZŅĒMĒJIEM

 

Dalība pasākumā ir bezmaksas.

Lasīt vairāk...

Aicina izmantot datubāzi

17.02.2020, 17:22

Seminārs par Eiropas Biznesa atbalsta tīklu

21.02.2020, 14:00

 

Aicinu interesentus piedalīties seminārā par Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN) u.c. pieejamo palīdzību uzņēmumiem. Pasākums notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātē (Atbrīvošanas aleja 115, k-4, Rēzekne) 21. februārī no plkst. 14:00 līdz 16:30. Pasākuma programma. Iepriekšēja reģistrācija dalībai pasākumā nav nepieciešama.

Lasīt vairāk...

Šķirnes mīļdzīvnieku iegāde tikai no reģistrētas organizācijas

17.02.2020, 10:49

 

Zemkopības ministrija aicina suņu, kaķu un sesku turētājus pievērst uzmanību: ir atjaunots Lauksaimniecības datu centra (LDC) šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrs un tikai šīs organizācijas ir tiesīgas nodarboties ar šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanu, pavairošanu, tirdzniecību un ciltsrakstu izsniegšanu. Informācija par reģistrētām šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijām ir pieejama Lauksaimniecības datu centra tīmekļvietnē.

 

Lai izslēgtu situācijas, kad iegādātais šķirnes mīļdzīvnieks (kaķis, suns vai sesks) neatbilst attiecīgai šķirnei un tam izsniegtie ciltsraksti rada šaubas, pirms darījuma veikšanas obligāti ir jāpārliecinās, vai attiecīgās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētava ir kādā no šīm reģistrētām organizācijām.

 

Iegādājoties šķirnes mīļdzīvnieku no audzētāja vai audzētavas, kura pārstāv reģistrētu organizāciju, dzīvnieka īpašnieks pasargās sevi no attiecīgai šķirnei neatbilstoša dzīvnieka iegādes, un tam izsniegtie ciltsraksti būs apliecinājums, ka pārdevējs (audzētājs vai audzētava) mīļdzīvniekus audzē saskaņā ar valstī noteiktajām labturības prasībām un ievēro dzīvnieku pavairošanas nosacījumus. Ja mīļdzīvnieka audzēšanas procesā īpašniekam vai turētājam  radīsies jautājumi vai neskaidrības, viņam būs iespēja vērsties pie attiecīgās organizācijas šo jautājumu risināšanai.

 

Savukārt, ja šķirnes mīļdzīvnieks nopirkts no pārdevēja (audzētāja vai audzētavas), kas nesadarbojas ar organizācijām vai sadarbojas ar organizāciju, kura nav reģistrējusies LDC, tad dzīvniekam izsniegtie ciltsraksti nebūs legāli un dzīvnieka patiesā izcelsme un veselības stāvoklis var būt apšaubāms.

 

Vienotu kārtību šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju darbībai nosaka 2019. gada 8. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”.

_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Lasīt vairāk...

Latvijas novadu gastronomisko iespēju popularizēšana izstādē “Riga Food 2020”!

14.02.2020, 14:42

 

Katram Latvijas novadam ir savs īpašais stāsts, cilvēki, kulinārais mantojums,  gastronomiskie labumi, mājražotāju gardumi. Aicinām ar tiem lepoties un prezentēt Baltijas lielākajā pārtikas industrijas izstādē “Riga Food 2020”, kas no 9. līdz 12. septembrim notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

 

“Riga Food 2020” Latvijas novadu hallē ar savu gastronomisko piedāvājumu un kulināro mantojumu dižoties un tirgoties aicināti visi Latvijas mazie un vidējie novadu uzņēmumi un mājražotāji. Šogad esam sagatavojuši īpaši pievilcīgus dalības noteikumus novadu/pārnovadu kopstendiem!

 

Jūsu iespējas izstādē:

  • sava novada/ pārnovada popularizēšana, izceļot gastronomisko piedāvājumu;
  • sava novada uzņēmumu virzīšana;
  • četru dienu laikā sasniegt lielu auditoriju – 39 000 klientus, nozares speciālistus u.c.;
  • prezentēt un pārdot produktus un pakalpojumus;
  • atrast jaunus klientus, sadarbības partnerus un izplatītājus;
  • smelties idejas jauniem produktiem un biznesa attīstībai kopumā.

 

Dalība “Riga Food” uzņēmumiem nodrošina atpazīstamību vietējā tirgū, iespēju iepazīstināt ar savu produkciju, jaunumiem un veidot veiksmīgu tēlu pārtikas uzņēmumu vidū. Izstāde ir lielisks atspēriena punkts, īpaši jaunajiem uzņēmumiem, kuri plāno startēt ārvalstu pārtikas izstādēs.

 

Dalības maksa novadu/pārnovadu kopstendiem

Trīs ražotāji x 4m² + 6m² (bonusā) = 18 m²

Dalības maksa 600 EUR (bez PVN)

Cenā ir iekļauta pamatapbūve /stenda sienas, karnīze, gaismas pieslēgums/

 

Mājražotājiem (individuāli):

2m² - 100 EUR +PVN

4m² - 200 EUR +PVN

 

Aicinām Latvijas novadus/pārnovadus startēt izstādē “Riga Food 2020” un sniegt iespēju vietējiem ražotājiem prezentēt savu produkciju, satikt potenciālos pircējus, sadarbības partnerus un popularizēt savu novadu!

 

Lai atvieglotu mazajiem ražotājiem dalību , piedāvājiet viņiem mainīties pa dienām tādējādi arī radot iespēju pēc iespējas vairāk dalībniekiem piedalīties.

 

“Riga Food” ir Baltijas lielākā pārtikas industrijas izstāde, kas ik gadu iezīmē nozares attīstību, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nozares uzņēmumiem. Izstādi ikgadu apmeklē 39 000 interesenti un profesionāļi no 60 pasaules valstīm. Vairāk: www.rigafood.lv

 

Rolands Nežborts

“Riga Food 2020” vadītājs

Tālr.: +371 29127662

E-pasts:  rolands.nezborts@bt1.lv

Lasīt vairāk...

Tuviniekam jābūt tik stipram kā klintij

14.02.2020, 14:37

 

Šogad Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”, izsludinot pieteikšanos 2020.gada psihosociālās rehabilitācijas programmai „Spēka Avots”, lielu akcentu liks uz tuvinieku iesaisti dalībai psihosociālās rehabilitācijas programmā, aicinot iegūt jaunu informāciju un arī pašiem saņemt psiholoģisko konsultāciju un atbalstu.

 

 

Kā rāda psihosociālās rehabilitācijas programmas dalībnieku anketas (2018./ 2019.g.), tad kopumā programmās ir piedalījušies 78% pacientu un tikai 22% pacientu tuvinieku. Biedrības „Dzīvības koks” vadītāja Gunita Berķe domā, ka šī proporcija ir saistīta ar vairākiem iemesliem. Pirmkārt, vēl nav kļuvis pašsaprotami, ka pacientam blakus, protams iespēju robežās, vienmēr ir tuvinieks. Otrkārt, pacientam pašam bieži ir vēlme norobežoties, uzsverot, ka pats ar visu var tikt galā. Tomēr jāņem vērā, ka slimība nes līdzi ne tikai daudz pārdzīvojumu un emociju, bet arī ļoti daudz informācijas, kas iespējami īsā laikā ir jāapgūst. Līdz ar to onkoloģijas gadījumā ļoti svarīga ir tuvinieku iesaiste, jo pacients nereti ir šokā un apmulsis, tas paralizē skaidru domāšanu, bieži rodas nesaprašana, ko ārsts teicis, kā teicis, ko tas vispār nozīmē? „Dzīvības koks” programmu dalībnieku aptauja rāda, ka arī tuviniekiem nav informācijas, kā rīkoties, kā palīdzēt, bet pacients jūtas pamests un nesaprasts no ģimenes locekļu puses. Treškārt, nolemtības sajūta, ka cīņa ar slimību ir katra paša lieta, ko es tur jaukšos, labāk nogaidīšu… Visi minētie pieņēmumi ir kļūdaini, jo vēzis, tāpat kā jebkura cita smaga hroniska slimība ir jāārstē un tā, protams, ienes korekcijas un izmaiņas ikdienas dzīvē, kas skar ne tikai pacientu, bet arī tuvinieku.

 

Programmas dalībnieku aptaujā ikviens tiek lūgts izvērtēt, vai uz sevi var attiecināt apgalvojumu „Maniem tuviniekiem grūti mani izprast”.  Programmas sākumā pilnīgi uz sevi šo apgalvojumu attiecina 18 % dalībnieku, kamēr pēc programmas to dara 7%. Tieši tāpat ir ar apgalvojumu „Man pašam grūti runāt ar tuvinieku”. Pirms programmas to atzīst 17%, kamēr pēc programmas tikai 7 % domā, ka viņiem arī turpmāk būs grūtības runāt ar tuvinieku. Psihosociālās rehabilitācijas programmas novērtējumā svarīgs ir arī jautājums- vai ir vēlme pašizolēties? Programmas sākumā sevī šādu tendenci saskatījuši 23% dalībnieku, programmas noslēgumā vien 6% domā, ka joprojām tas ir aktuāli, savukārt vairāk nekā puse dalībnieku uzskata, ka tas uz viņiem neattiecas vai vairāk neattiecas kā attiecas. Atvērtajā jautājumā aptaujas dalībnieki atzīmē: tagad labāk saprotu savu tuvinieku/saslimušo ģimenes locekli.

 

Psihosociālās rehablitācijas programmas cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības tiek realizētas no 2009.gada, kopš 2018.gada tā ir valsts apmaksāta programma, kuras mērķis ir mazināt „onkoloģiskās slimības ēnu” pār dzīvi kā pacientiem tā tuviniekiem.

 

2020.gad programmu saraksts: http://www.dzivibaskoks.lv/lv/programmas-2020;

 

Anketas pieteikumam: https://anketa.dzivibaskoks.lv/

 

Kontaktinformācija:  „Dzīvības koks”, tel. 67625339, e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

Lasīt vairāk...

Var sākt aizpildīt platību maksājumu provizorisko iesniegumu

14.02.2020, 14:34

 

No šā gada14.februāra ikviens lauksaimnieks var sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šogad piedāvā pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – tagad to var darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. EPS šī iesnieguma forma norādīta kā “Provizoriskais iesniegums”.

 

Iesniegt platību maksājumu iesniegumus varēs no 8.aprīļa līdz 22.maijam, ar samazinājuma koeficientu par katru nokavēto dienu līdz 15.jūnijam. Aprīļa mēnesī dienests organizēs izbraukuma seminārus, lai palīdzētu aizpildīt platību maksājumu iesniegumus elektroniski tiem klientiem, kuriem tam nepieciešams atbalsts. Aktuālā informācija par semināriem tiks publicēta dienesta mājaslapā.

 

Būtisku izmaiņu atbalsta saņemšanas nosacījumos 2020.gada platību maksājumu sezonā nav. Jāņem vērā, ka no jauna varēs uzņemties saistības tikai aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), pārējos pasākumos jaunas saistības uzņemties nevar, bet var par vienu gadu pagarināt esošās saistības.

 

Atgādinām, ka šobrīd norit lauku bloku precizēšana, to vēl var izdarīt līdz 1.aprīlim. Plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67095000

E-pasts: prese@lad.gov.lv

Lasīt vairāk...

Stand-up komēdija Sīļukalnā

08.03.2020, 15:00

Latgales reģiona biškopju konference

28.02.2020, 10:00

 

Valsts Lauku tīkla darba plāna ietvaros 28. februārī tiek rīkota V Starptautiskā Latgales reģiona biškopju konference. Konferences PROGRAMMA.

Lasīt vairāk...

Biedrības un nodibinājumi septiņpadsmit NVA filiālēs var pieteikties jauniešu iesaistei darbā sabiedrības labā

13.02.2020, 16:12

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā. Pieteikumus līdz šī gada 26.februārim pieņem NVA filiāles Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krāslavā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā, Valmierā un Ventspilī.

 

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt jauniešiem - iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, darbojoties IT jomā un projektu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās biedrības vai nodibinājuma darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.Pieteikties dalībai šajā NVA pasākumā var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no 2 līdz 6 mēnešiem.


 

Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju - 5 eiro dienā, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Pasākuma dalībnieku NVA apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasākuma īstenošanai?


1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
 

2.solis
Aizpildītais pieteikums līdz šī gada 26.februārim jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā tiek izveidota pasākuma īstenošanas vieta. Pieteikumu, apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt arī uz NVA filiāles e-adresi. (NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā)


NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izvērtēs pieteikuma atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

 

Lasīt vairāk...

Iespēja novada uzņēmējiem sadarboties ar Baltkrievijas republikas Vitebskas apgabala uzņēmējiem

21.02.2020, 09:30

 

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar Daugavpils uzņēmēju klubu ANCHOR šī gada 21.februārī Daugavpilī uzņem Baltkrievijas republikas Vitebskas apgabala uzņēmēju delegāciju.

 

Pasākuma ietvaros plānotas reģiona investīciju iespēju prezentācijas, Baltkrievijas uzņēmumu prezentācijas, tikšanās ar Latvijas puses uzņēmumiem, kas izrādīs interesi sadarbībā un kontaktu dibināšanā.

 

Pasākuma norises vieta un laiks:

Daugavpils, Daugavpils latviešu kultūras centrs (LLKC) 3.st, Rīgas iela 22, plkst. 10:00 – 15:00.

 

Dalība pasākumā ir bez maksas, iepriekšēja reģistrācija obligāta.

 

Reģistrācijas saite - https://forms.gle/cHRiJqy6GUv7peMU9

 

Pasākumu atbalsta Daugavpils pilsētas dome.

 

Darba kārtība LV / RU

Lasīt vairāk...

Kultūras notikums “Baznīcu nakts” šogad kļūs apjomīgāks – to papildinās akcija “Apceļosim baznīcu"

12.02.2020, 10:41

 

Šogad kristīgās kultūras notikums „Baznīcu nakts” turpinās vienot baznīcas Latvijā un ārpus tās, apmeklētājiem durvis verot sestdienas, 30. maija, vakarā. Šogad pasākumu kuplinās arī akcija „Apceļosim baznīcas”, kas interesentus aicinās doties uz dievnamiem jau no pulksten 12.00. Baznīcu reģistrācija dalībai pasākumā un akcijai „Apceļosim baznīcas” būs atvērta no 1. marta līdz 12. aprīlim vietnē www.baznicunakts.lv.

 

Apmeklētāju ērtībai “Baznīcu nakts” organizatori ir mainījuši ierasto pasākuma norises dienu, šogad pasākumu paplašinot un rīkojot sestdienā, nevis piektdienas vakarā. Izmaiņas veiktas, uzklausot pasākuma apmeklētājus un pielāgojot pasākuma formātu brīvdienu notikumam. Ikgadējo notikumu papildinās akcija “Apceļosim baznīcas” un iecerēts, ka akcija pagarinās ierasto „Baznīcu nakts” notikumu programmu, ļaujot apmekētājiem dienas laikā apceļot vairākus dievnamus dažādās pilsētās. Paredzam, ka tās baznīcas, kas piedalīsies abos notikumos, būs atvērtas no pulksten 12.00 dienā līdz pusnaktij. Tradicionālā „Baznīcu nakts” kultūras programma dievnamos sāksies pulksten 18.00 un ilgs līdz pusnkatij. 

 

 

Akcijas ietvaros katram pasākuma viesim būs iespēja ne tikai iepazīt dievnamu daudzveidīgo kultūras mantojumu, bet arī piedalīties vērtīgu balvu izlozē. Pēc līdzības ar citiem kultūras notikumiem – apmeklētājiem būs iespēja sakrāt apmeklējuma zīmodziņus, lai piedalītos balvu izlozē.

 

Šogad „Baznīcu nakts” notikumu caurvīs kopīgs motīvs un tēma “Dieva stāsts”, kas aicinās domāt, kas esmu es pats un kāda ir mana vieta un loma Dieva stāstā, un kāds ir manis paša stāsts attiecībās ar Dievu.

 

Organizatori novērtē un pateicas ikvienai draudzei par „Baznīcu nakts” iniciatīvas īstenošanu savās draudzēs un laiku, kas ieguldīts pasākuma sagatavošanai.

 

Aktuālā informācija - un vēlāk arī pasākumu norises programmas - būs publicētas notikuma  mājas lapā baznicunakts.lv un sociālo tīklu profilos.

 

Par kultūras notikumu „Baznīcu nakts”

 

Šogad „Baznīcu nakts” Latvijā norisināsies jau septīto gadu. Pasākums kļuvis par garīgu kultūras pieredzi visas Latvijas dzīvē, ik gadu apvienojot vairāk nekā 100 dievnamu, kur ar dažādiem pasākumiem apmeklētāji tiek aicināti iepazīt baznīcu, tās kultūras un garīgās vērtības. Pēdējos gados “Baznīcu nakts” notikumam pievienojas arī latviešu draudzes ārpus Latvijas, kas veicina latviešu diasporas garīgo un kultūras vērtību stiprināšanu.“Baznīcu nakts” notikumi ir piemēroti ģimenēm, draugu grupām un individuāliem apmeklētājiem, un dalība tajos ir bez maksas.

 

“Baznīcu nakts” ideja līdz Latvijai ir atceļojusi no Austrijas un Čehijas. Pirms 13 gadiem “Baznīcu nakts” aizsākās Austrijā kā Kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumēnisks notikums. Drīz pēc tam tas norisinājās arī Čehijā un Slovākijā, bet kopš 2012. gada “Baznīcu nakts” notiek arī Tartu, Igaunijā.

 

“Baznīcu nakti” organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa - nodibinājums " Baznīcu Nakts fonds". Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji. Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam darbam – “Baznīcu Nakts fonds”, Reģ.Nr. 40008214405, konta nr. LV14HABA0551037490653.

 

 

Papildu informācija:

Baiba Špēra-Špora un Ērika Jonīte,

kultūras notikuma “Baznīcu nakts” komandas pārstāves,

e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

Lasīt vairāk...

Pasaules Dabas Fonds meklē Klimata vēstnieku 2020

12.02.2020, 10:31

 

2020. gada 28. martā notiks pasaulē lielākā vides akcija – Zemes stunda. Tās laikā pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas tiek aicinātas uz vienu stundu simboliski piedalīties akcijā un izslēgt gaismu, tā paužot savu atbalstu apturēt dabas daudzveidības izzušanu un klimata krīzi. Dalība Zemes stundā ir žests, lai saliedētu sabiedrību un iniciētu plašākas pārmaiņas. Gatavojoties Zemes stundai, Pasaules Dabas Fonds un pasaules vadošais pārtikas pārstrādes un iepakošanas risinājumu uzņēmums Tetra Pak izsludina konkursu “Klimata vēstnieks 2020”.

 


 

Ir atlicis nepilns pusgads līdz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks no 6. līdz 12. jūlijam. Šogad konkursa “Klimata vēstnieka 2020” rīkotāji vēlas godināt jauniešus, kas savā ikdienā vai interešu izglītības kolektīvā veic ieguldījumu dabas saglabāšanā un ar savu piemēru iedvesmo līdzcilvēkus savā skolā, apkaimē, pašvaldībā vai citviet.

 

Izsludinātajam konkursam ir divas nominācijas, kurām var gan pieteikties pats, gan nominēt kādu līdzcilvēku vai interešu izglītības kolektīvu. Nominācijai “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks” ir aicināts pieteikt jaunieti vecumā no 7 līdz 22 gadiem, kas ikdienā piekopj videi draudzīgu dzīvesveidu, savukārt otrai nominācijai “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks/kolektīvs” - kolektīvu, kas apvieno jauniešus vecumā no 7 līdz 22 gadiem un ir guvis būtiskus panākumus videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanā. Šajā nominācijā ietilpst, piemēram, interešu izglītības kolektīvi (dejotāji, dziedātāji, zinātnes un citi radošie pulciņi), kas iesaista savās aktivitātēs un iedvesmo līdzcilvēkus savā skolā, apkaimē, pašvaldībā vai citviet.


 
Pieteikšanās konkursam notiek elektroniski vietnē ejuz.lv/klimatavestnieks2020 līdz 2020. gada 8. martam (ieskaitot). Pieteikuma pielikumi, kas nav obligāta prasība, var tikt iesūtīti elektroniski ar norādi "KONKURSAM „Klimata vēstnieks”" uz e-pasta adresi zemesstunda@pdf.lv tajā pašā dienā, kad tiek aizpildīts elektroniskais pieteikums.

 

Konkursa NOLIKUMS.Katras nominācijas uzvarētājs iegūs dāvanu karti 500 eiro vērtībā aktīvās atpūtas inventāra veikalā Ceļotājs. Konkursa uzvarētāji tiks godināti Zemes stundai veltītā pasākumā 28. martā.
 

 

Informāciju sagatavoja Pasaules Dabas Fonda komunikācijas vadītāja Laura Treimane

E-pasts: ltreimane@pdf.lv, Tel.: 28288090
                                                                                                               
 

Daba ir viens no mūsu stiprākajiem sabiedrotajiem cīņā pret klimata pārmaiņām. Pasaules Dabas Fonds (WWF) 2020. gadā aicina ikvienu pacelt savu balsi un iestāties par dabu kampaņā #BalssPlanētai. Mums ir nepieciešams ambiciozs plāns, kā ierobežot globālo sasilšanu 1.5 °C robežās, aizsargāt vismaz 30% planētas līdz 2030. gadam un saglabāt mūsu dabisko vidi un sugas. Šis gads ir izšķirīgs, jo pasaules līderi apspriedīs jaunus dabas daudzveidības mērķus nākamajiem 10 gadiem. Latvijai nevajadzētu palikt malā, jo daba izzūd arī pie mums. Ikkatram Latvijas iedzīvotājam ir jāapņemas un jāiestājas par dabas vērtībām. Esam pirmā paaudze, kas skaidri apzinās, ka mēs iznīcinām planētu. Un mēs varam būt arī pēdējā, kas kaut ko spēj iesākt, lai to novērstu.

Lasīt vairāk...

Pārrobežu projekta ietvaros gandrīz divu gadu garumā attīstītas tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā

12.02.2020, 10:12

 

24. janvārī uz projekta noslēguma pasākumu vadošais partneris Preiļu novada pašvaldība aicināja visus partnerus (Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome, Moletai pašvaldība, Anīkšču pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcija), kas no 2018. gada 2. maija līdz 2020. gada 1. februārim realizē projektu Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”). Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.

 

 

Projekta mērķis ir attīstīt tūrisma iespējas Latgalē un Augštaitijā, uzlabojot atpūtas vietas pie ūdens objektiem un veidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,06 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 525 464,95 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 92 729,11 eiro apmērā, tai skaitā Riebiņu novada pašvaldības kopējais projekta budžets sastāda 57 364,52 eiro.

 

Gandrīz divu gadu laikā projekta ietvaros realizētas daudz un dažādas aktivitātes, kurās iesaistītas vairākas mērķgrupas, reģiona iedzīvotāji un tūristi. 

 

Viens no lielākajiem projekta ieguvumiem noteikti ir ūdens objektu infrastruktūras uzlabošana un pieejamība personām ar invaliditāti ekotūrisma attīstības veicināšanai. Projekta partneri iegādājušies un aprīkojuši pludmales ar ūdens inventāru. Riebiņu novadā tūristiem atpūtas sezonā turpmāk pieejami katamarāni, ūdens velosipēdi, SUP dēļi, airu laivas, zorba un ūdens bumbas, motorizēta laiva, kā arī pakalpojuma nodrošināšanai iegādāta piekabe, moduļtipa konstrukcija un telts inventāra uzglabāšanai.

 

Jāuzsver, ka Sabalunkos kempings Gražutes reģionālajā parkā kļuvis par pirmo pilnīgi pielāgoto atpūtas vietu pie ūdens personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Projekta ietvaros radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionā – gan mobilā aplikācija par Latvijas un Lietuvas ūdenstilpnēm “Pure Water” (“Tīrs ūdens”), gan trīs projektā izstrādātie jaunie tūrisma maršruti Latgalē un Aukštaitijā, kas pieejami arī aplikācijā. Maršruti veidoti dažāda veida ceļotājiem – tiem, kas ceļo uz pāris dienām, pieredzējušiem ceļotājiem, kas vēlas uz ilgāku laiku “pazust dabā”, un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un tos visus vieno uzsvars uz dabai draudzīgu ceļošanu un dabas vērtību apzināšanu.

 

Projekta aktivitāšu ietvaros tika aktualizēti vides aizsardzības jautājumi, izglītoti tūrisma speciālisti, bērni, ģimenes ar bērniem, vietējie iedzīvotāji un tūristi iesaistīti tūrisma festivālos un praktiskajos semināros.

 

Riebiņu novada 8 skolēni piedalījušies nometnēs Aglonā un Antalieptē, Lietuvā. Atzinīgi vērtēts Rušonas ezera Eko festivāls, tāpat vēl 3 festivāli, kurus rīkojuši projekta partneri Preiļos, Antalieptē, Paņevežā.

 

Papildus praktiski lietojamiem produktiem projekta partneri kopīgi izstrādājuši dokumentu – Ekotūrisma attīstības stratēģiju 2019. – 2023. gadam pārrobežu teritorijām, kurā apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Stratēģijas mērķis ir palielināt teritorijas atpazīstamību un konkurētspēju, radot ekotūrismā integrētus un pieprasītus produktus un pakalpojumus.

 

Noslēdzoties projektam jāsecina, ka projekta reģionā Latgalē un Augštaitijā ekotūrisma resurss tiek izmantots nepilnīgi – daba, kultūrvēsturiskais mantojums, tradīcijas un vide, tādējādi joprojām ir liels potenciāls attīstīt ekotūrismu un izglītot sabiedrību, kuras izpratne par ekotūrismu nav pilnīga.

 

Riebiņu novada domes vārdā pateicība par veiksmīgu sadarbību projekta realizēšanā kolēģiem, projekta partneriem, speciālistiem un ikvienam, kas iesaistījās projekta aktivitātēs.  

 

 

Sīkāka informācija par projektu un Programmu pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu, projekta kontā sociālajā vietnē https://www.facebook.com/learnecotravel/, kā arī Riebiņu novada pašvaldības vietnē www.riebini.lv.

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Riebiņu novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Antra Meluškāne

projekta koordinatore Riebiņu novadā

antra.meluskane@riebini.lv

Lasīt vairāk...

NVA piedāvā jaunu pakalpojumu – EURES speciālistu konsultācijas tiešsaistē

12.02.2020, 10:08

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvā jaunu pakalpojumu – Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES speciālistu konsultācijas tiešsaistē. Pakalpojums jebkuram interesentam Latvijā un jebkurā citā pasaules valstī ir pieejams katru piektdienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 Eiropas darba mobilitātes portāla (www.eures.europa.eu) tērzēšanas rīkā “CHAT with EURES LV”: http://ejuz.lv/6c2s

 

ESF projekta „ EURES tīkla darbība Latvijā” vadītāja Līga Baufale: „Mūsu konsultācijas tiešsaistē būs īpaši noderīgas tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri dzīvo un strādā ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijas darba tirgū, jo NVA EURES konsultantu atbalstu viņi tagad var saņemt attālināti, izmantojot vien datoru un interneta pieslēgumu. NVA EURES konsultanti tiešsaistē atbildēs uz jautājumiem par darba iespējām, dzīves apstākļiem un darba tirgus situāciju Latvijā, par NVA pakalpojumiem un atbalstu darba meklēšanā, par to, kādas administratīvās procedūras jāveic un kādi dokumenti ir nepieciešami, atgriežoties Latvijā, par bezdarbnieka pabalsta vai pensijas pārcelšanas nosacījumiem un citiem aktuālajiem jautājumiem. Tiešsaistes konsultāciju laikā mēs sniedzam informāciju par darba un izglītības iespējām, vakancēm un dzīves apstākļiem gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs.”  

 

Atgādinām, ka NVA tīmekļvietnē ir izveidota arī sadaļa “Ja vēlies atgriezties Latvijā”, kurā ir apkopota noderīga informācija tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, bet plāno vai apsver iespējas atgriezties Latvijā. Šeit ir publicēta informācija par NVA un EURES atbalstu remigrācijas jautājumos, EURES konsultantu darba laikiem, NVA pakalpojumiem tiešsaistē, aģentūrā reģistrētajām vakancēm, CV un vakanču portāla iespējām, sadaļā ir atrodami arī vairāki bukleti un informatīvie materiāli, tostarp buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”, buklets angļu valodā “Living and working in Latvia” , kā arī par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, skatāma video instrukcija “Kā pieteikties vakancei NVA CV un vakanču portālā”, atrodamas atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem EURES konsultantiem, ievietotas saites uz citu noderīgu Latvijas institūciju un organizāciju tīmekļvietnēm.

 

Uzziņai:

 

EURES ir Eiropas valstu nodarbinātības dienestu un partneru sadarbības tīkls, kura uzdevums ir atbalstīt tos darba devējus un darba meklētājus, kuri vēlas izmantot Eiropas darba mobilitātes iespējas.

EURES konsultanti ir specializējušies praktiskajos, juridiskajos un administratīvajos jautājumos saistībā ar Eiropas darba mobilitāti starpvalstu un pārrobežu līmenī.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un tās EURES konsultanti NVA filiālēs Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē un Rīgā.

Lasīt vairāk...

Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

11.02.2020, 16:00

 

 

Aicinām jūs pievienoties biedrības “Latvijas Lauku forums” un biedrības “Preiļu rajona partnerība” rīkotajā pasākumā.

 

Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?

 

 

Norises laiks: 27.februāris  pulksten 12.00

Norises vieta: Līvānu novadā

 

Norises laiks: 16.aprīlis  pulksten 12.00

Norises vieta: Aglonas novadā

 

 

 

27.februārī Preiļu rajona partnerības darbības teritorijā varēs iepazīsties un izzināt vairākas vietējas iniciatīvas, kas radītas vai pilnveidotas ar Eiropas Savienības atbalstu. Aicinām ikvienu, kam ir iespēja pievienoties tikšanās Līvānu novadā Jersikas pagasta, viesu mājā “Avotiņi” lai iepazītu interesantus stāstus par kaimiņu paveikto un uzzinātu vairāk par Eiropas investīciju radītajiem rezultātiem. Klātesošie dzirdēs pieredzes stāstus par lielām lietām mazās vietās, iesaistīsies vērtīgās sarunās par to, kā iedzīvotāju vajadzības mijiedarbojas ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. Sanākušos palutināsim ar uzkodām un dzērieniem.

 

Viesojoties Latvijā šī gada 17. janvārī, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece demokrātijas un demogrāfijas jautājumos Dubravka Šuica uzsvēra, ka kohēzija un atbalsts lauku teritorijām, kurās vērojama depopulācija, reta apdzīvotība un darbaspējīgo cilvēku emigrācija, ir viena no viņas darba prioritātēm. Ar Eiropas Savienības atbalstu iedzīvotāji var attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos, uzsākt jaunus projektus, kas palīdz attīstīties gan pašiem, gan vietējai kopienai.

 

Aicinām ieplānot arī nākamās kampaņas „Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” LLF organizētajās tikšanās Zemgalē un Latgalē:

Februārī

13. februārī plkst. 15.00, Rugājos, Rugāju novadā

14. februārī plkst. 17.30, Staburagā, Jaunjelgavas novadā

21. februārī plkst. 17.30, Ludzas novadā

27. februārī plkst. 12.00, Līvānu novadā

 

Martā

6. marts plkst. 15.00, Baltinavas novadā

18. martā plkst. 17.30, Svētē, Jelgavas novadā

27. martā plkst. 15.00, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

28. martā plkst. 11.00, Kārsavas novadā

Aprīlī

2. aprīlī plkst. 17.30, Zemgalē, Gūdas pagastā, Jelgavas novadā

15. aprīlī plkst. 17.30, Rundāles novadā

16. aprīlī plkst. 12.00, Aglonas novadā

17. aprīlī plkst. 17.30, Ciblas novadā

18. aprīlī plkst. 10.00, Gārsenē, Aknīstes novadā

19. aprīlī plkst. 10.00, Pilkalnē, Neretas novadā

21. aprīlī plkst. 17.30, Tērvetes novadā

 

Parādīt, ka Eiropa ir tepat un ikdienišķās lietās saskatāma, kā rezultāts mērķtiecīgām rīcībām kohēzijas, lauku attīstības un citu politikas plānu īstenošanas rezultāts, ir viens no biedrības “Latvijas Lauku forums“ (LLF) mērķiem, iesaistoties Eiropas Komisijas kampaņā “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne”. Kampaņas mērķis ir informēt par Eiropas Savienības sniegto atbalstu projektiem un aktivitātēm reģionos, par pieejamo finansējumu mazajām un vidējām saimniecībām, par jauniešu attīstības un izglītības iespējām un citām atbalsta programmām. Plašāka informācija par Eiropas sniegtajām iespējām laukiem un reģionu iedzīvotājiem ļauj saskatīt un izzināt dzīves kvalitātes uzlabošanas un ekonomikas attīstības iespējas, vienlaikus radot vietu diskusijām par efektīvāku un mērķtiecīgāku atbalstu lauku telpā.

Lasīt vairāk...

1-18 no 1756 jaunumiem

1 2 3 4

...

98